Detaljregulering Flomveg A, Hov sentrum

I henhold til plan- og bygningsloven (Pbl) §12-8, varsles det oppstart av arbeid med to reguleringsplaner i Hov sentrum. Detaljregulering for flomveg A med planID 0536080 og detaljregulering for flomveg C med planID 0536081. Det vil bli gjennomført samtidig behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad, jf. Pbl § 12-15. Forslagsstiller er Søndre Land kommune med Norconsult som planrådgiver.

Formålet med planene er å regulere areal til etablering av flomveger som beskytter eiendommer og infrastruktur mot skader, og reduserer de økonomiske konsekvensene ved flomskader.

Flomvegene er planlagt like sør for Hov sentrum. Foreløpig avgrensning for de to planområdene og skissert trasé for flomvegene er vist i kartutsnitt nedenfor. Tiltakene berører dyrket mark, bebygde områder, kommunale og private veger, kulturminneområder, eksisterende infrastruktur for kommunal VA og kryssing(er) av fylkesveg 34.Søndre Land kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning eller planprogram ved regulering av flomvegene.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet rettes Norconsult AS, v/Emma Gamme: emma.h.gamme@norconsult.com / tlf: 413 58 799, eventuelt i brev til Norconsult AS, Pb 626, 1303 Sandvika. Send kopi til Søndre Land kommune, Hovsbakken 1, 2860 Hov eller epost@sondre-land.kommune.no.

Frist for innspill er 15.03.2024

Utfyllende informasjon med varslingsbrev og planavgrensning ligger på kommunens hjemmeside: www.sondre-land.kommune.no under fanen Politikk og organisasjon og Høringer og kunngjøringer.

  • Emma H. Gamme

    Rågiver Plan og Samferdsel

  • Kontakt oss

    Vedlegg