Detaljregulering for Hemnes Grønt Hydrogen - Varsel om oppstart av planprosess og høring av planprogram

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres med dette oppstart av regulering for nytt industriområde i Hemnes kommune. Planarbeidet vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn og skal konsekvensutredes. Forslag til planprogram legges dermed ut på høring samtidig med varsel om oppstart.

Det vises til vedlagt høringsbrev og planprogram for detaljert beskrivelse av tiltaket og planprosessen.

  • Wibeke Johansen

    Arealplanlegger

  • Kontakt oss

    Vedlegg