Kunngjøring av igangsatt reguleringsarbeid - fortau langs Bjørklivegen, Røra

Det varsles oppstart av reguleringsarbeid for etablering av nytt fortau langs Bjørklivegen på Røra i Inderøy kommune.

Fortau planlegges lagt på vestsiden av kjørevegen (mot jernbanen) fra eksiterende fortau ved jernbaneundergang, fram til avkjøring Furulivegen.
Planområdet omfatter kommunal veggrunn og Bane NOR´s eiendom ved Røra stasjon. Området er avsatt til veg- og jernbanegrunn i kommunedelplan for Røra.
Det vurderes at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. pbl. § 4-2.


Planarbeidet blir gjennomført av Norconsult på vegne av Inderøy kommune.

  • Pål Gauteplass

    Fagspesialist

  • Kontakt oss