Kunngjøring av oppstart med reguleringsplanarbeid - reguleringsplan for Øyer aktivitetssenter

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Øyer aktivitetssenter, i Øyer kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Øyer aktivitetssenter (plan-ID 202403) i Øyer kommune.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for videre utvikling av Øyer aktivitetssenter på Tretten. Det er planlagt en utvidelse av dagens bygningsmasse. Endelig utforming av ny bygningsmasse vil bli gjort etter reguleringsplanprosessen, men det er i utgangspunktet planlagt et tilbygg i retning mot Mølleparken som bl.a. skal inneholde flerbruksrom, snekkerverksted og rom for vedproduksjon. Det planlegges for en utvidelse på omtrent 350 m2. Eksisterende bygningsmasse inntil Mølleparken er planlagt revet. Det planlegges for at det kun er et mindre område i søndre del av parken som skal omdisponeres til annet formål og parkens funksjoner skal videreføres. 

 

Hensikten med varsling om igangsatt planarbeid er å innhente bl.a. synspunkt på framtidig utvikling av området og å få relevant informasjon om stedlige forhold. Kommentarer, merknader og eventuelle spørsmål vedrørende det igangsatte planarbeidet kan rettes til Norconsult Norge AS v/Trond Røneid, epost trond.roneid@norconsult.com. Kopi av innspillet kan sendes til Øyer kommune på epost postmottak@oyer.kommune.no eller til postboks 4, 2637 Øyer.

Informasjon om planarbeidet ligger også tilgjengelig på Øyer kommunes hjemmeside under «Høringer og kunngjøringer» -> «Pågående høringer».

Innspill til planarbeidet vil følge planforslaget som vedlegg og bli besvart ved innsending av planforslaget til kommunen. Etter at kommunen har behandlet planforslaget blir det ny anledning til å gi uttalelse ved høring/offentlig ettersyn.

 

Frist for å gi innspill til igangsatt planarbeid er 25.06.24.

  • Trond Røneid

    Rådgiver

  • Kontakt oss

    Vedlegg