Kunngjøring av reguleringsplanarbeid: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Simon Darres veg - Gudbrandsdalsvegen, Lillehammer

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Simon Darres veg til Gudbrandsdalsvegen langs Sigrid Undsets veg i Lillehammer kommune.

Forslagsstiller er Lillehammer kommune – Tjenesteområde Eiendom med Norconsult Norge AS som planrådgiver.

 Hensikten med planarbeidet er både å fullføre en helhetlig løsning for gang- og sykkelveg langs Sigrid Undsets veg og å legge til rette for økt arealbehov ved Lillehammer Helsehus – hvor det i dag er regulert gang- og sykkelveg langs nordsiden av eiendommen.

Reguleringsplanen utløser ikke krav til konsekvensutredning. Vurderingen etter forskrift om konsekvensutredning framgår av oppstartsmøtereferat og varslingsbrev (se vedlegg).

Kommentarer, merknader, relevante opplysninger og eventuelle spørsmål vedrørende det igangsatte planarbeidet rettes til Norconsult AS v/ Magnus Øyvåg Sveum. E-post: magnus.oyvag.sveum@norconsult.com 

Kopi av innspillet sendes til Lillehammer kommune på epost: postmottak@lillehammer.kommune.no eller til Pb. 986, 2626 Lillehammer.   

Frist for innspill til planarbeidet er 01.02.2024.

  • Magnus Øyvåg Sveum

    Seniorrådgiver, Plan

  • Kontakt oss

    Vedlegg