Kunngjøring planstart og høring av planprogram - Detaljregulering for Harstad Tørrdokk

På vegne av Harstad Tørrdokk AS varsles oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 12-3, 12-8 og 12-9, samt forskrift om konsekvensutredning. Planvarsel omfatter planstart med planprogram. 

Hensikten med reguleringen er å utrede og regulere dokkhall over dagens tørrdokk ved Harstad Mek. Verksted i Harstad Sentrum.  

Planområdet ligger i Harstad sentrum og omfatter eksisterende tørrdokk og arealet rundt denne. Varslingsområdet utgjør ca 40 daa og dekker nødvendig areal for etablering av dokkhallen med tilhørende infrastruktur, samt hensynssoner. Planområdets endelige avgrensning vil bli avklart gjennom planarbeidet. 

Det er avklart i oppstartsmøtet at tiltaket skal utredes etter Forskrift om konsekvensutredning. 

Planvarselet og forslag til planprogram er tilgjengelig på nettsiden: https://norconsult.no/kunngjoeringer/ og utsendes berørte naboer, parter og myndigheter digitalt. 

Spørsmål om planarbeidet rettes til Norconsult på tlf. 99 74 96 41.  Innspill rettes skriftlig pr. e-post til: borge.weines@norconsult.com, eller pr.post til: Norconsult AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad  innen 26.04.2024 

  • Børge Weines

    Rådgiver Arkitektur og Plan

  • Kontakt oss

    Vedlegg