Områderegulering for Yggeset. Varsel om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning.

Varsel om oppheving av 4 eldre planer – Høring/offentlig ettersyn av planprogram og høring av forslag til planprogram

Asker kommune og Asker Miljøpark AS har satt i gang planarbeid på Yggeset, gårds- og bruksnummer 70/3 med flere. Varsling skjer i tråd med plan- og bygningslovens krav §§ 12-8 og 12-9.

Reguleringsplanen skal utarbeides som en områdereguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-2. Det er krav om konsekvensutredning med planprogram.
Vi varsler samtidig at fire eldre reguleringsplaner skal oppheves. Disse fire planene har planidentitetsnummer 0220164B, 0220164C, 0220164F og 0220164M.

Du kan uttale deg til planprogrammet, komme med innspill til planen og oppheving av 4 eldre reguleringsplaner.

Asker kommune er planmyndighet og Norconsult Norge er planfaglig rådgiver.
Vi ønsker å høre dine innspill eller merknader som kan være relevant for prosjektet innen 19. april 2024.

 

Bakgrunn


Hensikten med områdeplanen er å utvikle og modernisere eksisterende avfallshåndterings-relatert virksomhet innenfor planområdet. Videre skal et moderne, innebygget gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser etableres. Det planlegges også et sluttdeponi for restmasser. Planen vil omfatte forbedring/endring av adkomstvei.


Vurdering av KU-plikt


Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften). Planmyndigheten har vurdert at planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter KU-forskriften §§ 6 a) og 8 a), og i den forbindelse sendes forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.


Hva er et planprogram


Planprogrammet er en «plan for planen» som skal redegjøre for hensikten med planarbeidet og planprosessens gang, ved å opplyse om forventet fremdrift og opplegg for medvirkning. Videre beskriver planprogrammet hvilke utbyggingsalternativer og utredningstema konsekvensutredes og hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres. Planprogrammet skaper på denne måten forutsigbarhet ved å klargjøre hva som skal planlegges og konsekvensutredes og hvordan ulike interesser kan delta i planleggingen.


Planprogrammet skal fastsettes (godkjennes) av utvalget for plan og byggesaker. Når planprogrammet er fastsatt starter arbeidet med å utarbeide et forslag til reguleringsplan. Reguleringsplanen skal avklare forutsetninger for arealbruken innenfor planområdet, og eventuelle særskilte vilkår (bestemmelser) knyttet til bruken av arealene.


Oppheving av fire eldre planer

Områdeplanen vil erstatte reguleringsplan 0220164F og 020164M som dekker henholdsvis dagens atkomstvei og dagens avfallsanlegg. I forbindelse med planarbeidet er det også ønskelig å oppheve to eldre reguleringsplaner fra 1944 i planområdets ytterkant som ikke er bebygget. Disse har plan-ID 0220164B og 0220164C.

Utbyggingsavtale

Det varsles om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven § 17-4.

 

Avgrensing av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og på vedlegg 1. Varslingsområdet er 634 dekar medregnet de to planene utenfor planområdet som skal oppheves.

 

Tilgang til planprogram og andre plandokumenter

Du finner informasjon om planen på prosjektnettsiden www.asker.kommune.no/omradereguleringyggeset.

 

 

Frist for innspill

Synspunkter, innspill eller opplysninger til planarbeidet og/eller til planprogram kan sendes skriftlig innen fredag 19. april 2024:

Kopi til Asker kommune: post@asker.kommune.no, merket saksnummer 2023/1999

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart. Når saken legges frem til politisk behandling, blir alle mottatte merknader lagt ved saken, med kommunedirektørens kommentar.

Eventuelle spørsmål i høringsperioden kan rettes til Kristoffer Rein,

kristoffer.rein@norconsult.com, tlf. 996 41 981.

 

Åpen kontordag

Det vil bli avholdt åpen kontordag for naboer og andre interesserte.

Tid: Torsdag 7. mars, kl. 13:00 – 18:00

Sted: Heggedal innbyggertorg, adresse Heggedal Torg 38, 1389 Heggedal

 

Vedlegg (finnes på prosjektnettsiden www.asker.kommune.no/omradereguleringyggeset)

  1. Kart med planavgrensning
  2. Forslag til planprogram
  3. Tilbakemeldingsbrev fra Asker kommune
  4. Planinitiativ innsendt kommunen
  • Kristoffer Rein

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Vedlegg