Oppstartsvarsel - Detaljregulering 0463 Hunn bydelssenter

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult om oppstart av detaljregulering 0463 Hunn bydelssenter på vegne av forslagsstiller Prost Blomst Gate Eiendom AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny og større dagligvareforretning kombinert med boligbebyggelse og tilhørende funksjoner. Ny boligbebyggelse ønskes lagt som leilighetsbygg over dagligvareforretningen med adkomst fra Prost Bloms gate og tverrveg fra Hunnsvegen. Forretningen ønskes adkomst fra Føllingstads veg. Eksisterende boligbebyggelse innenfor planområdet videreføres.

Planområdet ligger på Tranberg mellom Prost Bloms gate, Føllingstads veg og Hunnsvegen.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning. For mer informasjon vises det til www.gjovik.kommune.no/planer-til-horing/

Plandokumenter er tilgjengelig på Norconsults hjemmeside: https://norconsult.no/kunngjoeringer/

Direkte berørte parter mottar eget brev om oppstart av planarbeidet.

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet må sendes skriftlig til:
E-post: stine.radmann@norconsult.com eller til Norconsult, Parkgata 6, 2821 Gjøvik.
Kopi av innspill sendes til Gjøvik kommune: postmottak@gjovik.kommune.no, eventuelt Pb. 630, 2810 Gjøvik.

Frist for å komme med merknader er 25.08.2023

Mottatte merknader blir ikke besvart personlig, men blir kommentert og behandlet i det videre planarbeidet.

Vedlegg

  • Stine Radmann

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss