Oppstartsvarsel Klæbuveien 127

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for Klæbuveien 127.


Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende kontorbygg med ny fløy og én ekstra etasje, samt øke arealet til garderober og innendørs sykkelparkering. Området er i gjeldende plan avsatt til kombinert formål bolig/kontor/hotell og spesialområde – område for signalbygg. Trondheim kommune har avgjort at tiltaket ikke medfører krav om planprogram og konsekvensutredning.

 
Innspill til planarbeidet sendes til Norconsult Norge AS, avd. Plan og arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 Trondheim, som e-post til mikkel.frengstad@norconsult.com, eller via Altinn for de som har mottatt varsel der.

  • Mikkel Frengstad

  • Kontakt oss

    Vedlegg