Varsel og høring: Forenklet reguleringsendring av planID 773 Bergsvågen, Harstad kommune

Vi starter nå arbeid med å endre reguleringsplanen for Bergsvågen. Norconsult Norge AS varsler derfor om oppstart av planarbeid og høring av planendring på vegne av Bergsvågen Næringspark AS. Det er mulig å komme med innspill eller merknader innen 7. januar 2024. 

Hensikten med endringen er å øke antall tillatte boenheter i området fra 80 til 100. I tillegg skal to tekniske feil plankartet rettes opp: navn og avgrensing på hensynssone for vann- og avløpsledning og kulturminne.

Planen ligger i Bergsvågen, mellom fylkesvei 8670 Kulsengveien og utløpet av Bergselva. Hele den gjeldende reguleringsplanen omfattes av endringen

Har du spørsmål, kan du treffe oss på tlf. 9974 96 41 eller på e-postadressen under.

Har du innspill,  kan dette rettes skriftlig pr. e-post til:  borge.weines@norconsult.com, eller pr.post til: 

Norconsult Norge AS, Skolevegen 1, 9407 Harstad innen 07.01.2024

Varsel om igangsetting av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-8.

Vedlegg

  • Børge Weines

    Rådgiver Arkitektur og Plan

  • Kontakt oss