Varsel om endring detaljregulering for Holmenga Nord, gnr/bnr 97/149, 151, 152, 153, 154 - PlanID 023730800, Eidsvoll kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 varsles det om endring av ovennevnte reguleringsplan. Det legges til grunn at endringene i liten grad vil påvirke gjennomføring av planen for øvrig og ikke går utover hovedrammene i planen. Forslagsstiller er Logistic Contractor AS.

Hensikten med endring av plan


Hensikten med å endre reguleringsplanen er å legge til rette for konkrete planer om å kunne etablere høydelager som en del av næringsbebyggelsen, og ha en fleksibel plan for tomteutnyttelsen.

Det er i den anledning foreslått å endre høydebestemmelsene slik at de tilpasses ny ønsket bebyggelses høyde. Intern kjøreveg o_SKV2 med tilhørende fortau o_SGS3 ønskes fjernet slik at næringsarealene kan gi en vesentlig bedre fleksibilitet for utviklingen av området slik det nå er tenkt bebygget.

Det planlegges for etablering av logistikk/lager-bebyggelse med tilhørende funksjoner jfr. gjeldende plan. Ved å fjerne den interne vegen SKV2 som er regulert inn, skapes en større fleksibilitet i området. Forslagsstiller ønsker større byggehøyde, med opptil 37 meter på 30% av område F/K/I/L4-5 hvor det planlegges etablert et robotlager.

 

Beskrivelse av endringer:

1. Sammenslåing av F/K/I/L4-5.
2. %-BYA reduseres i hele området fra 90% til 70%.
3. Fjerning av SKV2 og SGS2-3 (SGS3 blir en del av SGS1).
4. Endre byggehøydene innenfor området som sammenslås; F/K/I/L4-5 med tillatt høyde opptil 37 meter og i F/K/I/L3 opptil 15 meter.
5. I området F/K/I/L4-5 settes maks kotehøyde på bygg til + 242,5 på inntil 30% av planert tomt, og maks kote +225 på resten av tomta. I området F/K/I/L3 settes maks kotehøyde bygg til + 220.
6. Gjerdelinje fjernes fra plankartet og krav sikres i bestemmelsene.

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Aksel Askeland på tlf.: 90125716.

Merknader til dette oppstartvarsel sendes skriftlig innen 18.08.2023 til:
aksel.askeland@norconsult.com evt. i brev til Norconsult, pb. 626, 1303 SANDVIKA.

Det bes om at kopi sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no evt. i brev til Eidsvoll kommune, pb. 90, 2081 EIDSVOLL.

Merk innspill med saksnummer:
Norconsult AS: 52209155
Eidsvoll kommune: 23/961

 

 

  • Aksel Askeland

    Senior arealplanlegger

  • Kontakt oss