Varsel om endring detaljregulering for Holmenga Nord, gnr/bnr 97/149, 151, 152, 153, 154 - PlanID 023730800, Eidsvoll kommune

Hensikten med å endre reguleringsplanen er å legge til rette for konkrete planer om å kunne etablere høydelager som en del av næringsbebyggelsen, og ha en fleksibel plan for tomteutnyttelsen. Det er i den anledning foreslått å endre høydebestemmelsene slik at de tilpasses ny ønsket bebyggelses høyde. Intern kjøreveg o_SKV2 med tilhørende fortau o_SGS3 ønskes fjernet slik at næringsarealene kan gi en vesentlig bedre fleksibilitet for utviklingen av området slik det nå er tenkt bebygd.

Planområdet er lokalisert rett nord for Nebbenes sydgående (E6), med adkomst fra Fv.180/Østre Hurdalsveg via Klaseiemåsan og Korneliusmyrvegen (rød pil på flyfoto). Holmenga nord er del av Holmenga næringsområde som er under opparbeiding, og hvor flere tomter er ferdig opparbeidet og bebygd.

 

Beskrivelse av endringer

  1. Sammenslåing av F/K/I/L4-5.
  2. %-BYA reduseres i hele området fra 90% til 70%.
  3. Fjerning av SKV2 og SGS2-3 (SGS3 blir en del av SGS1).
  4. Endre byggehøydene innenfor området som sammenslås; F/K/I/L4-5 med tillatt høyde opptil 37 meter og i F/K/I/L3 opptil 15 meter.
  5. I området F/K/I/L4-5 settes maks kotehøyde på bygg til + 242,5 på inntil 30% av planert tomt, og maks kote +225 på resten av tomta. I området F/K/I/L3 settes maks kotehøyde bygg til + 220.
  6. Gjerdelinje fjernes fra plankartet og krav sikres i bestemmelsene.

Det planlegges for etablering av logistikk/lager-bebyggelse med tilhørende funksjoner jfr. gjeldende plan. Ved å fjerne den interne vegen SKV2 som er regulert inn, skapes en større fleksibilitet i området. Forslagsstiller ønsker større byggehøyde, med opptil 37 meter på 30% av område F/K/I/L4-5 hvor det planlegges etablert et robotlager.

 

Eidsvoll kommune er positive til planforslaget og konkluderer med følgende: Det anses at den foreslåtte endringen av detaljregulering for Holmenga nord er ønskelig og innenfor rammene av hva som kan behandles med forenklet prosess, iht. PBL §12-14. På denne bakgrunn ønskes planmaterialet for endringen utlagt på høring.

 

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Aksel Askeland på tlf.: 90125716.

 

Merknader til dette oppstartvarsel sendes skriftlig innen 18.08.2023 til: aksel.askeland@norconsult.com evt. i brev til Norconsult, pb. 626, 1303 SANDVIKA.

Det bes om at kopi sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no evt. i brev til Eidsvoll kommune, pb. 90, 2081 EIDSVOLL.

Merk innspill med saksnummer:

Norconsult AS:                52209155

Eidsvoll kommune:        23/961

 

Etter at høringsfristen har gått ut så vil vi samle og vurdere evt. innspill før formell søknad om endring sendes til kommunen for behandling og endelig vedtak.

Vedlegg

  • Aksel Askeland

    Senior arealplanlegger

  • Kontakt oss