Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny barnehage, i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. PlanID: 2024002

HAR DU INNSPILL TIL PLANARBEID FOR NY BARNEHAGE I KJENNVEIEN I LØRENSKOG?

Det varsles med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny barnehage, i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8.
PlanID: 2024002

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en barnehage sentralt i Lørenskog, med gode leke- og uteoppholdsarealer og tilgrensende infrastruktur og grønnstruktur.

Planområdet omfatter de fem kommunalt eide eiendommene Kjennveien 122-130, med tilgrensende arealer.  Kjennveien 122-130 er i dag regulert til boligformål. Varslingsområdet utgjør om lag 10,8 daa. Planområdets endelige avgrensning vil bli avklart gjennom planarbeidet.

Arbeidet vurderes gjennomført som en parallell plan- og byggesak, jf. §12-15. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides av Norconsult Norge AS på vegne av Lørenskog kommune. Direkte berørte parter tilskrives.

Spørsmål og merknader kan innen 16.02.2024 rettes til:

Guro Braanaas Bredland i Norconsult: guro.bredland@norconsult.com  (924 56 898) med kopi til postmottak@lorenskog.kommune.no.

Merk eposten med sak 23/8639

Vedlegg

  • Guro Bredland

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss