Varsel om oppstart av detaljregulering for Husøy havn i Senja kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3, §12-8 og §12-9 varsles det om oppstart av detaljregulering for Husøy havn i Senja kommune (planID: 202303) og høring av planprogram . Planarbeidet gjøres av Norconsult på vegne av Kystverket.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utdyping av Husøy fiskerihavn og deponering av masser. Planarbeidet skal vurdere om utdypingsmasser kan utnyttes til etablering av nytt næringsareal. Masseuttak ved Husøy skal vurderes.

Deponering av masse i sjø og masseuttak vil være i strid med formål i overordnende planer. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til havneområde i sjø, kombinert formål i sjø, fiske, LNF-område og tettbebyggelse.

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning og planprogram på grunn av størrelsen på deponi. Planprogrammet er «en plan for planleggingen» og gir befolkning, myndigheter, næringsliv, lag og foreninger og andre mulighet til å påvirke hvordan planprosessen legges opp og hva som skal være tema i reguleringsplanen.

Digitalt informasjonsmøte om planarbeidet for naboer og andre interesserte avholdes 13. november kl. 19.

Registrer deg før møtet her: https://events.teams.microsoft.com/event/94b795b1-efba-41b5-a319-f96156bd4ba4@ce25ca93-004f-44f4-a6b5-eb22b45815aa

Du vil få tilsendt informasjon om pålogging på e-post ved registrering. Hvis du ikke mottar e-post med en gang, sjekk søppelpost eller prøv å registrere deg på nytt.

Innspill sendes til: Norconsult Norge AS, avd. Plan og arkitektur, Klæbuveien 127B, 7031 Trondheim, på e-post til ingvild.tillerbakk@norconsult.com eller via Altinn for de som har mottatt varsel der.

Spørsmål om Kystverkets arbeid rettes til Anna Åsell, oppdragsansvarlig i Kystverket, tlf. 459 71 209.

Vedlegg

  • Ingvild Tillerbakk

    Arealplanlegger

  • Kontakt oss