Varsel om oppstart av detaljregulering for Myra øst i Rana kommune

Norconsult Norge AS starter opp arbeidet med detaljregulering for Myra øst med plannummer 3094. Forslagsstiller er Arctic Partner AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ei ny næringstomt med dagligvareforretning. Deler av tomta er i dag regulert til barnehageformål. Gode løsninger for uteområdet til Revelheia barnehage blir en viktig del av arbeidet. Vi vil i tillegg se på mulighetene for en turvei gjennom planområdet, med påkobling til gang- og sykkelveien ved allaktivitetshuset (Max Arena Gruben).

Planområdet ligger på Myra på Gruben og omfatter også tomta til Revelheia barnehage. Planområdet består av eiendommene 21/4, 21/4/108, 21/133, 21/152, 21/160 og 21/80. Grunneiere er Rana kommune og Sameiet grunneiendommer.

Kartet som er vedlagt, viser planområdet markert med svart stiplet linje. Planområdet er 16 dekar.

Plangrensen må justeres noe i øst mot regulert gang- og sykkelvei, når det blir avklart hvor turveien skal kobles på.

Forslagsstiller og Rana kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning, selv om planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan. Store deler av planen er avsatt til utbyggingsformål, og forslaget innebærer en utvidelse av et eksisterende næringsområde. Det er en forutsetning at barnehagen ivaretas med tanke på utearealenes størrelse og kvalitet. Vi vurderer derfor at planforslaget med ett næringsbygg og flytting av barnehagens uteområde, ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Har du innspill til planarbeidet?
Du kan komme med innspill eller opplysninger til planarbeidet nå.

I tillegg kan du komme med merknader til reguleringsplanen, når planforslaget er ferdig og lagt ut til offentlig ettersyn.

Send skriftlige innspill til Norconsult Norge AS, Halvor Heyerdahls vei 4, 8626 Mo i Rana eller på e-post til trude.fridtjofsen@norconsult.com. Fristen er 26. november 2023.
Dokumentene i saken finner du på hjemmesiden til Rana kommune og på Norconsults nettsted www.norconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Trude Fridtjofsen på e-post eller på tlf. 90 96 49 72.

Aktuelt regelverk
Oppstart av reguleringsplanarbeid - plan- og bygningsloven § 12-8
Planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredning - plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2

vedlegg

  • Trude Fridtjofsen

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss