Varsel om oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Kyrkjetangen, på Lofthus, i Ullensvang kommune

I medhald av plan- og bygningslova, §12-8 vert det med dette varsla igangsetjing av arbeid med detaljreguleringsplan for Kyrkjetangen, på Lofthus, i Ullensvang kommune.  

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for bustadutvikling på gnr 175 bnr. 5. Tiltakshavar for planarbeidet er Kyrkjetangen AS

Planfagleg konsulent er Norconsult Norge AS – Hardanger v/Eirin Sandstå Kvale Spørsmål og innspel til planarbeidet kan sendast til: Norconsult Norge AS, Lægreidsvegen 2A , 5783 Eidfjord / epost: eirin.sandsta.kvale@norconsult.com innan 30.06.2024.

  • Eirin Sandstå Kvale

    Seniorrådgiver/ Arealplanlegging BSc

  • Kontakt oss

    Vedlegg