Varsel om oppstart av planarbeid for oppdrettsanlegg i fjellhall i Kvalvikvågen, Utsira

På vegne av Norwegian Mountain Salmon AS (forslagsstiller) og med hjemmel i §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven (pbl), blir det varslet om oppstart av planarbeid for detaljregulering for landbasert oppdrettsanlegg for laks i fjellhall (gnr/bnr 30/2, 30/4, 31/1, 31/2, 31/4 m.fl.), planID R-12, ved Kvalvikvågen i Utsira kommune. Utførende plankonsulent er Norconsult AS.

Planarbeidet skal legge til rette for areal til etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks i fjellhaller og kaianlegg med molo i Kvalvikvågen. Videre må det etableres en adkomstvei til anlegget og det vil være behov for riggområde og ev. midlertidig deponi av tunnelmasser fra fjellhallene i anleggsfasen. Tiltaket vil bidra til å bygge opp arbeidsmarkedet i kommunen, noe som kan få en stor betydning for lokalsamfunnet. Det planlagte tiltaket er av den karakter at det vil medføre vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og det skal utarbeides konsekvensutredning for en rekke tema i tråd med anerkjent metodikk. Det legges stor vekt på å bygge et anlegg som i størst mulig grad hensyntar områdets naturgitte verdier.

Den 24.10.2022 ble planprogram, som grunnlag for planarbeidet, fastsatt i Utsira kommune. Det konkrete tiltaksområdet er ikke endelig avklart nå i tidligfase da det finnes flere alternative plasseringer av inntak- og uttaksledninger til sjø. For å sikre at det blir satt av tilstrekkelig areal i reguleringsplanen som tar høyde for dette, er det varslet et større areal som planområde. Plangrensen vil derfor sannsynlig bli mindre underveis i planprosessen og etter hvert som detaljene for tiltaket blir nærmere kjent. Anlegget i fjell vil i hovedsak plasseres på gnr/bnr 30/4, 31/1, 31/4 og delvis 30/2, mens kaianlegg plasseres på 30/2.

 

Innspill og merknader til planarbeidet

Innspill, kommentarer og opplysninger som er av interesse for planarbeidet må sendes skriftlig til, enten:

  • Altinn (dersom mottatt varsel via Altinn)
  • E-post: merete.rabben@norconsult.com
  • Brev til Norconsult AS v/Lene M. Rabben, Pb. 1199, 5811 Bergen

 

Frist for å komme med innspill er 31.08.2023

 

Innkomne innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men plankonsulenten sitt sammendrag inkludert kommentarer fra forslagstiller, vil bli sendt over til kommunen og vil følge plansaken som vedlegg. Spørsmål om planarbeidet kan rettes til planrådgiver Lene via telefon 9887 1922 eller e-post.

Varsel om oppstart av planarbeid for oppdrettsanlegg i fjellhall i Kvalvikvågen, Utsira

  • Lene Merete Rabben

    Naturforvalter - Arealplanlegger

  • Kontakt oss