Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av fritidsbebyggelse på Sollirabben i Røros kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljregulering av fritidsbebyggelse på Sollirabben i Røros kommune. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra flere av grunneierne i området, representert av Jørund Gullikstad.

Planen skal legge til rette for fortetting av et utbygd, men uregulert hytteområde, samt oppgradering av atkomstveg og annen nødvendig teknisk infrastruktur.


Avgrensning av planområdet

Planområdet utgjør om lag 36,5 dekar, og ligger på Sollirabben i Hånesåsen i Røros kommune. Området er pr. dags dato bebygd med 5 fritidsboliger. Planområdet omfatter følgende eiendommer:

 • 132/546 (deler av teig, vegareal Sollirabben)
 • 132/547 (deler av teig, vegareal Sollirabben)
 • 132/548 (bebygd fritidseiendom)
 • 132/549 (ubebygd teig, vegareal)
 • 132/550 (bebygd fritidseiendom)
 • 132/551 (bebygd fritidseiendom)
 • 132/552 (ubebygd fritidseiendom) • 132/1122 (bebygd fritidseiendom)
 • 132/1347 (bebygd fritidseiendom)
 • 132/1359 (deler av teig, vegareal Grenadervollen)
 • 132 1399 (deler av bebygd fritidseiendom)
 • 132/1452 (deler av bebygd fritidseiendom)
 • 132/1691 (ubebygd tomt)

Planområdet har atkomst fra fylkesveg 30 via Hånesveien og Sollirabben. Atkomst til ny bebyggelse forutsettes i hovedsak løst via Sollirabben. Med tanke på å redusere terrenginngrep for vegbygging er planområdet avgrenset slik at man kan vurdere å gi enkelte nye tomter atkomst via etablerte veger i naboområdet i vest, Grenadervollen. Du kan se planens avgrensning i vedlagt kartutsnitt.


Planstatus

Selve planområdet er i hovedsak uregulert. En mindre del av planområdet overlapper deler av reguleringsplan for eiendommen 132/549, vedtatt i 2005. Mot vest grenser planområdet til reguleringsplanen 133/88 Hånesåsen hyttefelt (2003). I nordøst grenser planområdet til reguleringsplanen Hyttefelt Hånesåsen gid 132/546, 574, vedtatt 1995. Mot øst grenser planområdet til reguleringsplanen 132/85 Hyttefelt Hånesåsen, vedtatt 1995. I følge kommunens kartinnsynsløsning er det ingen pågående reguleringsplanprosesser i nærheten av planområdet.

Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Røros sentrum, som sist ble vedtatt i 2009. Røros kommune arbeider med revisjon av kommunedelplanen.


Om planområdet

I følge arealressurskart (AR5, kilden.no) består planområdet av 18,1 dekar uproduktiv skog, 8,8 dekar produktiv skog av middels bonitet, 6,5 dekar bebygd/samferdsel, og 3,1 dekar myr. Om lag 20,7 dekar er registrert som dyrkbar jord, hvorav 3,1 dekar ligger på myr og resten på skogsareal. Den dyrkbare marka ligger omsluttet av etablert fritidsbebyggelse, og det vurderes som uaktuelt med oppdyrking. Myra er registrert som grunnlendt, med torvdybde mindre enn 100 cm. Tilstanden til myra er trolig redusert som følge av eksisterende inngrep i forbindelse med utbygging av tilgrensende arealer.

Planområdet ligger innenfor et område som ble kartlagt i 2022 etter Miljødirektoratets instruks for kartlegging av terrestriske naturtyper etter NiN2. Kartleggingen ble gjennomført som en del av Miljødirektoratets utvalgskartlegging, og ingen naturtypelokaliteter ble registrert innenfor eller i umiddelbar nærhet av planområdet.

Planområdet ligger utenfor registrerte reinbeiteområder, men ligger innenfor beitelagsgrensene til Røros sankelag. Området inngår ikke i viktige beiteområder jfr. Røros kommunes temakart over klassifiserte beiter.

 

Forutsetninger for planarbeidet

Som del av planarbeidet vil det bli utarbeidet en overordnet VAO-plan, som viser hvordan løsninger for vannforsyning, avløp og overvannshåndtering planlegges.

 

I tråd med plan- og bygningslovens §4-3 vil bli utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse som vedlegg til planforslaget. Ut fra det en vet på nåværende tidspunkt, er det gjennomført en innledende farekartlegging. Denne tyder på at følgende tema vil bli utredet videre i risiko- og sårbarhetsanalysen:

 • Ekstremnedbør/overvann
 • Skog-/lyngbrann
 • Trafikkforhold

Funn i ROS-analysen vil bli innarbeidet plandokumentene og ved behov settes det krav til tiltak i bestemmelsene for å ivareta nødvendig sikkerhet. Risiko- og sårbarhetsanalysen vil bli utarbeidet i tråd med retningslinjene i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017).

Planforslaget skal legge opp til etablering av ny fritidsbebyggelse og vil bli fremmet i tråd med kommuneplanens arealdel. I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 6 punkt b, er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan, og der reguleringsplanen er i samsvar med denne, unntatt for krav om konsekvensutredning. Området det fremmes planinitiativ for, er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og en forutsetter derfor at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter kravene i forskriften selv om nye områder for fritidsbebyggelse er nevnt i vedlegg 1 (punkt 25), planer som alltid skal ha planprogram og konsekvensutredning. Virkninger av planforslaget vil bli vurdert i planbeskrivelsen jf. plan- og bygningslovens § 4-2, første avsnitt.

Innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Ola Setroms veg 17, 7340 Oppdal, innen 20.08.23.  

Vedlegg

 • Leif Conradi Skorem

  Seniorrådgiver

 • Kontakt oss