Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av område for fritidsbebyggelse på Målsnes, Eidbukta

Det er startet planarbeid for å legge til rette for nye fritidsboliger i Eidbukta på Målsnes i Målselv kommune. Norconsult Norge AS utarbeider planforslag på vegne av grunneier Kjell Ove Oftedal.

Planarbeidet har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8.

 

Formål og forutsetninger for planforslaget

Planarbeidet har til formål å legge til rette for fritidsbebyggelse. Det er i utgangspunktet tenkt inntil 8 hytter med tilhørende infrastruktur. Området ligger ved kommunal veg med tilkomst fra denne. Detaljerte løsninger for vann og avløp vil bli vurdert som del av planarbeidet.

 

Status overordna plan  

Planområdet inngår i kommuneplanens arealdel for Målselv kommune, sist vedtatt 2012, der området er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse, benevnelse F3.  I tillegg er det satt en hensynssone for bevaring kulturmiljø, H570, for området.

Planforslaget vil være i tråd med overordna plan.

 

Innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet til Norconsult Norge AS, Brutippen 13, 2550 Os i Østerdalen eller på epost firmapost@norconsult.com  innen 30.04.2024.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til undertegnede på telefon 95989552 eller på epost kjersti.flatraker@norconsult.com

 

  • Kjersti Flatråker

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Vedlegg