VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – OFFENTLIG DETALJREGULERING – «DETALJREGULERING GRØTSUND GRØNN AMMONIAKK», PLANID 1963, TROMSØ KOMMUNE

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av offentlig detaljregulering av Grøtsund Grønn ammoniakk.

Hensikten med planarbeidet er å utrede og regulere produksjonsanlegg for grønn ammoniakk og hydrogen innenfor Grøtsund havne- og industriområde i Tromsø.

Planområdet ligger på Tønsnes, ca. 15 km fra Tromsø by, og omfatter arealet i bakkant av eksisterende dypvannskai. Varslingsområdet utgjør om lag 1950 daa og dekker nødvendig areal for etablering av anlegget med tilhørende infrastruktur, samt hensynssoner. Planområdets endelige avgrensning vil bli avklart gjennom planarbeidet.

 

Det vil bli holdt et åpent informasjonsmøte om reguleringsplanarbeidet i grendehuset på Tønsnes i Lysnesvegen 4, 9023 Krokelvdalen, torsdag 18. januar 2024 kl. 18.00–20.00.

Planforslaget utarbeides av Norconsult AS på vegne av Neptun Tromsø AS. Direkte berørte parter tilskrives.

Spørsmål og merknader kan innen 9. februar 2024 rettes til:

Norconsult Norge AS v/Eline Frydenlund, Postboks 626, 1303 Sandvika, eller på e-post: eline.frydenlund@norconsult.com

  • Eline Frydenlund

    Rådgiver

  • Kontakt oss

    Vedlegg