Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Vikans Gartneri, Stjørdal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 12-9 varsles det om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram for Reguleringsplan for Vikans Gartneri - boliger gnr 99 bnr 911 m.fl. Planen utarbeides av Norconsult på vegne av Vikans Gartneri Eiendom AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for framtidig boligutbygging kombinert med noe næringsvirksomhet på tomta som i dag huser Vikans gartneri.

Stjørdal kommune har i oppstartsmøte vurdert at planen, på grunn av størrelsen, antallet boenheter, og at formålet er i strid med kommuneplan, utløser krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 6 og vedlegg I pkt. 25.

Det holdes et informasjonsmøte om planarbeidet for naboer og andre interesserte 5. desember kl. 19:00-21:00 i auditoriet på Stokkan ungdomsskole.

Eventuelle merknader, innspill eller spørsmål til igangsatt planarbeid og planprogram sendes skriftlig til Norconsult Norge AS, avd. Plan og arkitektur,
Klæbuveien 127B, 7031 Trondheim eller som e-post til adrian.barsten@norconsult.com.

  • Adrian Barsten

    Rådgiver - Plan

  • Kontakt oss

    Vedlegg