Varsel om oppstart av reguleringsarbeid og høring av planprogram - Vestbase hydrogenanlegg i Kristiansund kommune

GreenH AS har igangsatt planarbeid for detaljregulering av Vestbase hydrogenanlegg, med tilrettelegging for etablering av produksjonsanlegg for hydrogen og bunkringsanlegg. Det legges opp til grønn hydrogenproduksjon der produksjonsprosessen innebærer å spalte rent vann med fornybar elektrisitet til hydrogen og oksygen (vannelektrolyse). Planområdet ligger innenfor industriområdet Vestbase på Nordlandet i Kristiansund kommune.

 

Tiltaket det planlegges for vurderes til å falle inn under vedlegg I, tiltak nr. 6 pkt. b Fremstilling av uorganiske basiskjemikalier, i Forskrift om konsekvensutredninger. Dette utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Detaljert oversikt over tema som må sees nærmere på og metodikk vil komme frem i planprogrammet.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-15 vil det også søkes om tillatelse til tiltak (rammetillatelse) samtidig med planbehandling for Vestbase hydrogenanlegg.

 

Frist for innspill til varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram er 4. september 2023.

 

Eventuelle merknader eller innspill kan sendes til Norconsult AS ved Ine Olsen med e-post ine.olsen@norconsult.com eller via post til Klæbuvegen 127, 7031 Trondheim. Merk uttalelsen med «Vestbase hydrogenanlegg».

  • Ine Olsen

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss