Varsel om oppstart av reguleringsendring for deler av detaljreguleringsplan for Grasmyr nord. PlanID 391

Reguleringsendringen omfatter endring av de to områdene markert med svart skravur i figuren over. Hensikten med reguleringsendringen er at området for Grasmyrhallen, som er regulert til offentlig og privat tjenesteyting (o_BOP), skal kunne ses i sammenheng med området nord for Europris og Kiwi som er regulert til næringsbebyggelse (BN1). Reguleringsendringen omfatter derfor endring av reguleringsformål fra næringsbebyggelse til offentlig eller privat tjenesteyting. Det vil samtidig vurderes en mindre økning av maksimal tillatt kotehøyde innenfor BN1, for å sikre at det tillates bebyggelse med to etasjer.

I forbindelse med en reguleringsendring er det samtidig aktuelt å vurdere parkeringsdekningen for området, hvor det vurderes en endring for området sør for Grasmyrhallen (o_GF2, o_SPA3 og o_ST). Endringene for dette området omfatter at torget (o_ST) tas ut, og friområde (o_GF2) og parkeringsarealet (o_SPA3) utvides mot sør. Dette vil sikre at kollen innenfor friområde (o_GF2) ivaretas i sin helhet, og samtidig bidra til økt parkeringsdekning innenfor området.

Torget ble regulert som en del av områdeplanen for Grasmyr (planID 275), for å sikre en samlingsplass for befolkningen. I etterkant av dette har det blitt etablert en ungdomsskole rett sør for arealet avsatt til torg, som i dag fungerer som en naturlig samlingsplass. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å omregulere torget til et arealformål som er mer tilpasset dagens behov for friområder og parkering.

Reguleringsendringen omfatter områdene BN1, o_GF2, o_SPA3 og o_ST i gjeldende detaljreguleringsplan for Grasmyr nord (planID 391). I gjeldene plan er disse områdene avsatt til henholdsvis næringsbebyggelse, friområde, parkering og torg.

Eventuelle spørsmål til reguleringsendringen sendes til Norconsult ved Mari Flaatten på e-post: mari.flaatten@norconsult.com, evt. pr brev til Norconsult AS, Nedre Fritzøegate 2, 3264 Larvik.

Kopi sendes til postmottak@bamble.kommune.no, eller per post til Postboks 80, 3993 Langesund.

Saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside: www.bamble.kommune.no/statusplaner under varsel om oppstart av planarbeid.

vedlegg

  • Mari Flaatten

    Planlegger

  • Kontakt oss