Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for ny vannledning gjennom Haneborgåsen, Lørenskog kommune

På vegne av Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) varsles det oppstart av arbeid med reguleringsplan for ny vannledning gjennom Haneborgåsen i Lørenskog kommune iht. Plan- og bygningsloven (Pbl.) §§ 12-8 og 12-3. Det varsles samtidig om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale, jf. Pbl. § 17-4. Det er i samråd med kommunen vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, men ikke planprogram (iht. Pbl. §§ 4-1, 4-2). Planforslaget fremmes som en privat detaljregulering.

Det skal etableres ny vannledning i tunnel eller ved boring gjennom Haneborgåsen, for å sikre tosidighet i vannforsyning og nødvendig kapasitet i reservevannsutveksling med Oslo kommune.
Parallelt med planarbeidet gjennomføres et forprosjekt for det nye ledningsanlegget, der ledningstrasé og boremetode skal utredes. Foreløpige vurderinger av vannledningstraséen er grunnlag for foreslått planområde. Nøyaktig trasé og fremføringsmetode vil bli avklart senere i planprosessen. Varslet planområde omfatter derfor foreløpig store arealer, for å gi fleksibilitet i forhold til trasévalg.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Norconsult Norge AS, v/Line Brånå Bergum, tlf.: 92094088 eller e-post: line.brana.bergum@norconsult.com.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid sendes innen 07.02.2024 til: line.brana.bergum@norconsult.com, eventuelt i brev til Norconsult Norge AS, Skansen 2E, 2670 Otta.

Vedlegg

  • Line Brånå Bergum

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss