Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med KU Porsavika småbåthavn m.m. , Bergen. Arealplan-ID 71390000

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette om oppstart av reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning (KU) for Fana. Gnr. 98, Bnr.1, Hordnesvegen. Porsavika småbåthavn m.m.. Bergen kommune.KU utarbeides for temaene friluftsliv, naturmiljø og forurensning.

Formålet med planarbeidet er å kunne opprett-holde etablert småbåthavn med tilhørende opplagsområde, et formål som ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan. Samtidig foreslås at viktigste deler av Porsaneset sikres for friluftsliv og natur- og landskapsverdier.

Planinitiativet innebærer ikke ny bebyggelse eller utvidelse av småbåthavn. I tillegg har Bergen kommune krevd at naboområde vist som naust og småbåtanlegg i kommuneplanen i nordøst tas med i planen uten endringer eller nye tiltak. Planområdet kan bli endret i omfang senere i planarbeidet og spesielt vil det etter oppstart bli vurdert på nytt om naust og småbåtanlegg skal være med planområdet.

Planarbeidet ble anbefalt startet opp i møte med Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten 30.08.2023, jfr. referat av 20.09.2023. Forslagsstiller er Øystein Godøy. Norconsult er plankonsulent.

Medvirkning, innspill og merknader til planarbeidet.

Det vil bli arrangert et utendørs informasjonsmøte om planarbeidet 25.okt.2023 kl. 17.00-18.00, oppmøte ved slip i området. Spørsmål kan rettes på epost over, evt. til forslagsstiller Øystein Godøy på mobil 93202014.

Naboer og grunneiere blir  varslet særskilt. Merknadene vil bli oversendt samlet til kommunen, med forslagsstiller sine kommentarer. Innspill sendes skriftlig  -  til:

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 24. november 2023

Brev, planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med Bergen kommune er tilgjengelig som vedlegg under her

Vedlegg

 • Regpl Porsavika Gnr. 98 Bnr 15 Oppstartsvarsel Brev 2023 10 10 M Vedl 1

  Last ned (PDF)
 • Vedlegg 2 Planinitiativ Detaljreg Gnr 98, Bnr. 1 Porsavika NO 52300895 Til PBE

  Last ned (PDF)
 • Vedlegg 3 Referat Fra Oppstartsmøte Fana. Gnr. 98, Bnr. 1, Hordnesvegen

  Last ned (PDF)
 • Kjell Ove Hjelmeland

  Landskapsarkitekt/seniorplanlegger

 • Kontakt oss