Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale - Detaljregulering for Steinås, Gjerdrum kommune

På vegne av grunneier varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med reguleringsplan - detaljregulering for boligområdet Steinås, gnr. 46, bnr. 25 og bnr. 65 m. fl. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4-1, 4-2).

Arealet er på ca. 17,5 daa., og ligger i en kjøreavstand på om lag 3 km fra Ask sentrum. Området består av skogsmark, en saneringsverdig hytte på gnr. 46, bnr. 65, samt en boligeiendom (gammelt gårdstun) på gnr. 46, bnr. 25 med bolighus, låve og vedskjul som også vurderes sanert.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av området med konsentrert småhusbebyggelse og flermannsboliger, samt sikre gangadkomst fra Fjellvegen og opp til Skogvegen. Det planlegges for en utnyttelsesgrad på opp mot 50%BYA.

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Andreas Kaarbø på tlf.: 45286101.

Innspill til dette oppstartvarsel sendes skriftlig innen 01.03.2024 til:
andreas.kaarbo@norconsult.com evt. i brev til Norconsult, pb. 626, 1303 SANDVIKA.
Det bes om at kopi sendes til: postmottak@gjerdrum.kommune.no evt. i brev til Gjerdrum kommune, Pb. 10, 2024 GJERDRUM.

  • Andreas Kaarbø

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Vedlegg