Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale - Detaljreguleringsplan for Hektneråsen Sør, PlanID 219, i Rælingen kommune

På vegne av Hekteneråsen Utbygging AS, Riis Bygg AS og Nebbenes Utbygging AS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-8 og 12-3 om oppstart av arbeid med reguleringsplan - detaljregulering for boligområdet Hekteneråsen Sør, gnr. 92, bnr. 192 m. fl. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4.

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området i tråd med kommuneplanens arealdel der området i all hovedsak er avsatt til boligbebyggelse. Det tas sikte på etablering av hovedsakelig eneboliger og noen få 2-mannsboliger. Deler av planavgrensningen i vest ligger innenfor markagrensen. Det skal etableres en turvegforbindelse fra Solli turveg og opp til turveg som går inn i marka vest for eksisterende boligområder. Tidligere politisk sak om prinsippavklaring for reguleringsplanprosessen, som ble behandlet i Planutvalget i sak 21/8 den 22.03.2021, vil danne grunnlag for det videre arbeidet med utviklingen av boligområdet og atkomstløsning. I saken ble det blant annet besluttet at det kan bygges 52 nye boliger.

 

For nærmere informasjon om planarbeidet, kontakt Andreas Kaarbø på tlf.: 45286101. Innspill til dette oppstartvarsel sendes skriftlig innen 22.12.2023.

  • Andreas Kaarbø

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Vedlegg