Varsel om oppstart med detaljregulering av Hovdemyra Øst i Måndalen, Rauma kommune

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 melder vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Hovdemyra Øst i Måndalen. Forslagsstiller er VTG-ANLEGG AS

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for næringsbebyggelse/ lager. Området ønskes brukt til lager for anleggsmaskiner med tilhørende bebyggelse, for eksempel verksted, delelager, pauserom, kontor o.l. Området er allerede opparbeidet, brukt og tilrettelagt for formålet. Eksisterende situasjon skal fastsettes gjennom reguleringsplan. Sørsidevegen med avkjørsel fra E136 til tidligere vegkro skal også beholdes. Eksisterende bygg (tidligere vegkro) på eiendommen 109/11 beholdes og omgjøres til administrasjonsbygg. Ny bebyggelse er for tiden ikke planlagt, men planen skal kunne gi mulighet for bebyggelse på et senere tidspunkt.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet utgjør ca. 10,5 daa. Planområdet tar for seg eiendommene gnr./bnr. 109/11; 109/19 og 109/25 og 109/1-5og tilgrensende vegarealer.

Planarbeidet er ikke tråd med overordnet plan, men er vurdert å ikke å være konsekvensutredningspliktig iht. §§ 6 til 8 i Forskrift om konsekvensutredninger. Planområdet er delvis regulert fra før gjennom reguleringsplan for Hovdemyra, vedtatt 2007. Formålet ønskes endret fra frittliggende småhusbebyggelse til industri og lager.

 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill eller spørsmål til planarbeidet kan sendes til Marco.Bohm@Norconsult.com eller som brev til Norconsult AS v/ Marco Böhm, Grandfjæra 24, 6415 Molde

 

FRIST FOR INNSPILL: 23.10.2023

vedlegg

  • Marco Böhm

    Arealplanlegger/ Byplanlegger

  • Kontakt oss