Varsel om oppstart med detaljregulering av Masseuttak Nesstranda, Åndalsnes

Jf. plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Norconsult AS på vegne av Raumagrus AS oppstart med arbeid til detaljregulering av Masseuttak i Nesstranda, Åndalsnes.

Området ønskes regulert til massetak med vegetasjonsskjerm mot fylkesveg. I området skal massene (grus, sprengtstein) tas ut, knuses og klargjøres for videre salg/ bruk. Det ca. 119 daa store planområdet følger stort sett eiendomsgrensene til gnr./bnr. 26/157 og 28/7 og avslutter ca. ved kotehøyde 150 m.o.h. Mot fv64 følger plangrensen vegens senterlinje.

Området ligger ovenfor industriområdet i Nesstranda og fylkesveg 64 der området vil ha adkomst fra. Massetaket vil ligge ca. mellom kotene 35 og 150 m.o.h. En ønsker å ta ut ca. 40 000 tonn stein pr. år. Masseuttaket vil ha et omfang på totalt mindre enn 200 daa i areal og mindre enn 2 mill. kubikkmeter i volumen. I området skal det også plasseres et knuseverk.

Planen utløser krav om konsekvensutredning, men vil ikke ha planprogram. Aktuelle utredningstemaer vil være: landskapsvirkninger, forurensning, friluftsinteresser og bruk av naturressurser/ samfunnsinteresser. Det vil også tas stilling til naturfarer og naturmangfold i ROS-analysen og planbeskrivelsen.

 

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill eller spørsmål til planarbeidet kan sendes til Marco.Bohm@Norconsult.com eller som brev til Norconsult AS v/ Marco Böhm, Grandfjæra 24, 6415 Molde

 

FRIST FOR INNSPILL: 07.11.2023

vedlegg

 • Massetuttak Nesstranda V1 Møtereferat Oppstartsmøte Etter Pbl

  Last ned (PDF)
 • Brev Masseuttak Nesstranda.Andalsnes Varsel Om Oppstart Med Reguleringsplan

  Last ned (PDF)
 • Massetuttak Nesstranda V2 Notat Eksternt Vurdering Av Krav Om Konsekvensutredning

  Last ned (PDF)
 • Massetuttak Nesstranda V3 Sjekkliste Ros Sfmr

  Last ned (PDF)
 • Massetuttak Nesstranda V4 Planavgrensning A1 L

  Last ned (PDF)
 • Brev Masseuttak Nesstranda.Andalsnes Varsel Om Oppstart Med Reguleringsplan (1)

  Last ned (PDF)
 • Massetuttak Nesstranda V1 Møtereferat Oppstartsmøte Etter Pbl (1)

  Last ned (PDF)
 • Massetuttak Nesstranda V2 Notat Eksternt Vurdering Av Krav Om Konsekvensutredning (1)

  Last ned (PDF)
 • Massetuttak Nesstranda V3 Sjekkliste Ros Sfmr (1)

  Last ned (PDF)
 • Massetuttak Nesstranda V4 Planavgrensning A1 L (1)

  Last ned (PDF)
 • Marco Böhm

  Arealplanlegger/ Byplanlegger

 • Kontakt oss