Varsel om oppstart og høring av planprogram - Tjeldbergodden Øst

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 12-9 varsles det om oppstart av arbeid med reguleringsplan og høring av planprogram for Reguleringsplan for Tjeldbergodden Øst – gbnr. 51/30 & 51/44. Planen utarbeides av Norconsult på vegne av Salfjord AS.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av landbasert oppdrettsanlegg med tilhørende kaianlegg, mellom eksisterende industrianlegg ved Equinor Tjeldbergodden og Bioparken Kjørsvikbugen.

Aure kommune har i oppstartsmøte vurdert at planen, på grunn av den potensielle størrelsen av anlegget, utløser krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger §6 og vedlegg I pkt. 24.

For saksdokumenter og mer informasjon om prosjektet, se vedlegg eller Aure kommune sin hjemmeside. Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte via Altinn.

Deadline for input: 2024-01-17

Vedlegg

  • Adrian Barsten

    Rådgiver - Plan

  • Kontakt oss