Varsel reguleringsarbeid for detaljregulering Årstad, Gnr. 158, Bnr. 782, Damsgård – Småpudden, sykkeltiltak. Arealplan-ID 71330000

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, varsles det oppstart av reguleringsarbeid for detaljregulering Årstad, Gnr. 158, Bnr. 782, Damsgård – Småpudden, sykkeltiltak. Arealplan-ID 71330000. Forslagsstiller er Bergen kommune ved Bymiljøetaten og utførende plankonsulent er Norconsult AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge bedre for gående og syklende langs et definert vegnett i Årstad bydel. Det skal skapes bedre koblinger mellom boligområdet på Damsgård og eksisterende sykkeltilbud ved Småpudden.
Vegstrekningen Gyldenprisveien inngår i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030 og er definert som «offentlig utbyggingsfase 1». Dette tilsier at strekningen skal sikres tilrettelagt av det offentlige innen 2030.

 

Tiltaket er vurdert å ikke være konsekvensutredningspliktig, jf. Plan- og bygningsloven § 4-2.

 

Medvirkning, innspill og merknader til planarbeidet

I forbindelse med oppstart av reguleringsplanen inviterer Bymiljøetaten i Bergen kommune naboer som berøres av planlagt gang- og sykkeltiltak til et møte hvor det informeres nærmere om planen.
Her vil det også være anledning for å komme med innspill og spørsmål.

 

  • Tid:tirsdag, 26.09.2023, kl. 18.00-19.00
  • Sted: Autogården, Kantine. Johannes Bruns gate 12, 5008 Bergen

 

Innspill og merknader må sendes skriftlig eller elektronisk til enten:

 

 

Frist for å komme med innspill er 24.10.2023

Innkomne innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men plankonsulenten sitt sammendrag inkludert kommentarer fra forslagstiller, vil bli sendt over til kommunen og vil følge plansaken som vedlegg.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til planrådgiver Emilie via telefon 971 34 809 eller e-post.

 

vedlegg

  • Emilie Helland-Moe

    Rådgiver • Plan Gruppe

  • Kontakt oss