RV 13 Hjelmeland

Statens vegvesen skal bygge nye ferjekaier med nødvendig infrastruktur i Sande og Nesvik på Riksvei 13 i Hjelmeland. Norconsult er engasjert av Statens vegvesen for å bistå med søknad om tillatelse til tiltaket i henhold til gjeldende forurensingsregelverk.

Prosjektnavn

Rv. 13 Sande og Nesvik nye ferjekaier, Hjelmeland

Kunde

Statens vegvesen region vest

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Oppdraget Tiltak som skal utføres i sjø initierer krav til undersøkelser av forurensning i sedimentene. I tillegg er det registrert meget variert natur, og det finnes forvaltningsrelevante marine naturtyper og arter i nærområdet. Spesielt fokus har sjøområdets kvalitet som gyteområde for torsk med tilgang på oppvekstområder (tareskog og ålegresseng), samt nærliggende lokaliteter for oppdrett av laks og sjøørret. Løsningen Norconsult har bistått med miljøgeolog og biolog for å gjennomføre miljøtekniske undersøkelser av sjøbunnen og kartlagt relevante naturtyper i og nær tiltaksområdet. Miljøtekniske undersøkelser av sjøbunnen viste at det ikke var nødvendig med avbøtende tiltak mot spredning av forurensede sedimenter. Miljøgeolog, biolog og akustiker har utført beregninger og vurderinger av hvordan partikler i utfyllingsmasser og trykkbølger fra sprengning påvirker naturtyper, fisk, marine pattedyr, gyteområder og akvakultur. Kartlegging av naturtyper avdekket ålegressenger nær èn av ferjepirene. Ålegressengene er viktige å bevare grunnet sin funksjon som oppvekst- og næringsområde i forbindelse med nærliggende gytefelt. Det ble utarbeidet forslag til avbøtende tiltak og et overvåkingsprogram for å sikre at tiltaket ikke medfører uakseptabel belastning på ålegressengene. Utredningene med forslag til avbøtende tiltak ble benyttet som grunnlag for søknad til tillatelse iht. forurensningsloven/forurensningsforskriften. Avbøtende tiltak er videreført som vilkår i Fylkesmannens tillatelse til tiltakene.
  • Silja Nag Ulla

    Fagspesialist

  • Kontakt oss