Tiller Kirkegård

Norconsult har laget en utvidelse av Tiller Kirkegård med høy parkmessig kvalitet

Prosjektnavn

Tiller Kirkegård

Kunde

Kirkelig Fellesråd i Trondheim

Sted

Norge

Periode

2012 til 2017

Nøkkeltall

28 daa kirkegård og 3,5 daa driftsgård. 1220 kistegraver, 290 urnegraver, 450 urnegraver i minnelund.

Oppdraget

Forslaget ”Livets sirkel” ble av enstemmig jury kåret til vinner av konkurransen om Tiller Kirkegård i Trondheim. Plan- og designkonkurransen skulle vise kirkegårdsutvidelse med ny driftsgård. Konkurransen ble vunnet med begrunnelse i et godt og robust konsept, god estetikk kombinert med hensynet til drift/logistikk og en god løsning mellom eksisterende kirkegård og framtidig utvidelse.

Kirkelig fellesråd i Trondheim ønsket å bygge et anlegg som kombinerte kravene til en funksjonell kirkegård i fellestenking om et godt sted å være. Minnelundenes utforming skulle bidra til å gi anlegget karakter og anlegget skulle ha god parkmessig kvalitet som en del av den sammenhengende grøntstrukturen i byen. Etablering av ny driftsgård med garasjer, personalrom og kirkegårdskontor var en del av oppdraget.

 

Løsningen

Beliggenheten til Tiller kirke og landskapets form har vært utgangspunkt for utforming av kirkegårdsutvidelsen på Vestjordet. Kirkebygget annonsering fra utsiden har vært en viktig del av utforming av kirkegården.

Det store landskapsrommet Vestjordet er i planen formet i mindre fattbare rom og soner som reduserer dimensjoner og gjør det lettere å orientere seg. En «dansende» hovedakse i vestøst-retning gir et sentralt og ledig motiv i planen. Bruken av vegetasjon gjenspeiles i den parkmessige oppbyggingen med store tre, store busker med farger, duft og årstidsvariasjon, stramme hekkelinjer og robuste stauder i ulike høyder.

Gravfeltene er plassert med kistegraver sentrert i området fra kirkebakken og vestover. Urnegravfeltene er plassert som lysninger i skogen nærmest randsonen i områdets vest og sørside. Intensjonen er å «dra skogen» innover kirkegården med stram linjeavslutning av klippet hekkside mot feltene.

 

Resultatet

Kirkegården har fått god medieomtale; «Stilfull, fungerer som en park, nærmiljøet bruker kirkegården som et turområde». Ved utvidelse av kirkegården tas hele utvidelsen i bruk fra starten av, slik at de ikke starter gravlegging fra en retning.