Detaljreguleringsplan for nye Sofiemyr skole

På vegne av Nordre Follo kommune har Norconsult utarbeidet en detaljreguleringsplan for nye Sofiemyr skole. Skolen ligger sentralt til på Sofiemyr i Kolbotn, som en del av et større nærmiljøsenter med skoler, barnehager, forskjellige idrettsanlegg og grøntarealer.

Prosjektnavn

Detaljreguleringsplan for nye Sofiemyr skole

Kunde

Nordre Follo kommune

Sted

Norge

Periode

2021 til 2022

Nøkkeltall

Planområde: ca. 70 daa BRA: ca. 12 000 m2 Elever: 784 skoleelever + 100 SFO-elever

Oppdraget

Nordre Follo kommune skal bygge en ny 4-parallell barneskole på Sofiemyr oppført i to etasjer. Oppdraget til Norconsult var å omregulere arealer som var underlagt en områdereguleringsplan fra 2019.

Løsningen

Som rådgivende plankonsulent tok vi stilling til hvilket grunnlagsmateriale fra områdereguleringen som skulle videreføres, og hvilke tiltak som krevde nye løsninger. Integrering av bebyggelsen i omkringliggende struktur har vært førende gjennom hele planarbeidet. Som en del av dette har det vært fokus på tilkoblingen til grønne arealer og idrettsområdet i nærmiljøet til skolen. Det har også vært viktig å sikre gode forbindelser til boligområdene rundt. Prosjektet har hatt spesielt fokus på å skape trygge skoleveier, samtidig som parkeringssituasjonen for idretten tilfredsstilles. I løpet av prosessen har optimalisering av løsninger som tilfredsstiller overordnede krav innenfor knappe arealer stått sentralt.

Prosjektet ble gjennomført ved samspillsentreprise, noe som førte til en samspillsprosess hvor de prosjekterende og de utførende utviklet prosjektet sammen. Det ble gjennomført tidlig involvering av sentrale aktører som ga forutsetninger for verdiskaping, besparelser for kunden og optimalisering av prosjektet. Skolen ligger tett inntil boliger som påvirkes av planforslaget, og det ble derfor holdt en rekke særmøter med fagavdelinger i kommunen som sikret god dialog, og bidro til å finne de beste løsningene.

  • Marius L. Sandli-Ødegaard

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid