trebygg

Landfall - Åssiden Vannforsyning og kraftproduksjon

Vannet fra Landfall vannbehandlingsanlegg har så langt gått i frispeilstunnel til Øvre Åssiden høydebasseng, ca 160 m lavere, og videre til Nedre Åssiden ventilkammer, ytterligere 100 høydemeter nedenfor, hvor energien i dag drepes av trykkreduksjonsventiler. Frispeilstunnelen og høydebassenget representerer en sårbarhet ved at de ikke kan inspiseres/vedlikeholdes uten å stanse vannforsyningen. Norconsult er engasjert av Glitrevannverket til å etablere en parallell vannvei mellom Landfall VBA og Øvre Åssiden ventilkammer, trykksatt slik at energi kan produseres. Samtidig ønskes eksisterende strupeventil ved Nedre Åssiden ventilkammer erstattet med en turbin under normal drift. Som del av dette prosjektet blir i tillegg til den parallelle vannveien, energiproduksjon nå realisert i form av to små vannkraftverk; ett ved Øvre Åssiden og ett ved Nedre Åssiden ventilkammer. Prosjektet avsluttes vinteren 2022.

Prosjektnavn

Landfall - Åssiden Vannforsyning og kraftproduksjon

Kunde

Glitrevannverket IKS (GVV)

Sted

Norge

Periode

2018 til 2022

Nøkkeltall

 • Mulighet for vedlikehold av eksisterende vannvei mellom Landfall VBH og Øvre Åssiden høydebasseng uten stans av anlegget.
 • 800 m trykkrør i duktilt støpejern, i bratt terreng
 • 0,6 + 0,2 MW i hver sin nye kraftstasjon
 • Produksjon av 4 GWh ny fornybar energi årlig

Oppdraget

Norconsult har gjennom skisse/forprosjekt og detaljprosjekt (pågår) bistått med alle rådgiverfag. I skisse- og forprosjektet inngikk utredning for ulike typer vannveg; tunnel eller rør, nedgravd eller på fundamenter, valg av trasé og egnet rørmateriale. Videre ble ulike kraftverkskonfigurasjoner vurdert, mht antall kraftstasjoner, aggregatantall, størrelser og -typer vannkraftaggregater i hver stasjon. Forutsetningen har samtidig vært å sikre kontinuerlig vannforsyning i alle driftscenarier, da dette er GVVs hovedprodukt. Forprosjektet inkluderte blant annet ingeniørgeologisk vurdering, kost-inntektsanalyser, og beskrivelse av anbefalt løsning.

I de videre fasene har Norconsult utarbeidet relevante dokumenter mot NVE fram til klassifisering og godkjente tekniske planer, inkludert transientanalyser av to vannveier, samt kontroll under bygging, i roller som NVE-fagansvarlig og NVE-kontrollør.

Videre har Norconsult bistått som ansvarlig søker, med søknader, naturmangfoldsrapport, nabovarsler etc.

Norconsult utarbeidet alt av konkurransegrunnlag og tekniske spesifikasjoner. I detaljfasen har Norconsult prosjektert i 3D basert på scanning av eksisterende konstruksjoner ved alle tre lokasjoner (Landfall, Øvre Åssiden og Nedre Åssiden) og Scan-To-BIM-teknologi. Hvert anlegg vil bestå av ett vannkraftaggregat og ett trykkreduksjonsanlegg som skal virke sammen, og fungere som omløp for hverandre ved svikt, i alle driftsscenarier, og med et minimum av vedlikeholdsbehov. Dette stiller høye krav til design og funksjon til enkeltkomponenter og til systemet som sådan, både hydraulisk og styringsmessig.

Løsningen

Prosjektet består av en nedgravd rørledning i duktilt støpejern, en ny kraftstasjon ved Øvre Åssiden høydebasseng, med ett 0,6 MW peltonaggregat og nytt trykkreduksjonsanlegg i parallell, en ny kraftstasjon ved Nedre Åssiden ventilkammer, med ett 0,2 MW peltonaggregat og med eksisterende trykkreduksjonsanlegg i parallell. Videre blir eksisterende 11 kV luftlinje erstattet med kabel i rørgrøft.

Resultatet

 • Økt driftssikkerhet og fleksibilitet i Øvre Åssiden ved at man har to parallelle vannveier
 • Økt driftssikkerhet og fleksibilitet, i Nedre Åssiden ved at de gamle strupeventilene fortsatt vil være tilgjengelige og fungerer som omløp for de nye turbinene
 • To kombinerte kraftanlegg og ventilkamre, robuste og med et godt gjennomtenkt styringssystem, og som er særlig tilrettelagt for problemfri drift og et minimum av fremtidig vedlikehold, høy tilgjengelighet og som derved kan bidra til gode inntekter for Glitrevannverket.
 • Kortreist ny kraft til innbyggerne i Drammen, produsert innenfor Drammens egen kommunegrense
 • Miljøvennlig ny kraft til innbyggerne i Drammen, ved at kun vann som uansett passerer gjennom ledningsnettet, nyttes til kraftproduksjon
 • Økt rekreasjonsverdi i marka mellom Landfall og Åssiden, ved at eksisterende luftlinje fjernes og erstattes med nedgravd kabel
 • Reduserte nett-tap i Åssiden, ved spenningsbidrag fra to nye, lokale kraftverk
 • Forbedret arbeidsmiljø og ytre miljø, ved reduksjon av vibrasjon og støy fra de gamle strupeventilene i Nedre Åssiden (via redusert drift av disse)
 • Arkitekttegnede fasader som uttrykker «slektskap» med det flotte og eksisterende Landfall VBA.

Prosjektet er omtalt i Norsk Vanns magansin Vannspeilet og av Glitrevannverket

 • Hans Olav Nyland

  Avdelingsleder Hovedkontor

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid