3D-tegning av Larvik sentrum

Knutepunktutvikling Larvik

Mulighetsstudie av knutepunktets potensial knyttet til lokalisering av ny togstasjon, med fokus på overordnet areal- og mobilitetstrategi, byform og byrom.

Prosjektnavn

Knutepunktutvikling Larvik

Kunde

Bane NOR

Sted

Europa

Periode

2018

Oppdraget

Norconsult og Asplan Viak samarbeidet om en mulighetsstudie for knutepunktutvikling i Larvik. Studien var todelt, hvor første fase fokuserte på å undersøke og evaluere mulighetene for knutepunktutvikling og koblingen mot sentrum i alle de foreslåtte stasjonsplasseringene. Fase to bestod av å videreutvikle en av stasjonene og belyse mulighetene for fremtidig byutvikling og styrking av Larvik sentrum.

Løsningen

Norconsults forslag fokuserte på å videreutvikle dagens sentrum med en stasjonsplassering nærmest mulig torget, og en fremtidig utvikling av aksen ned til Farriselva og sjøen. Knutepunktet har her mulighet til å knytte sentrum sammen med utviklingen langs elva og reparere en del av byen som har stort potensial, men som er lite attraktiv i dag. Plasseringen vil også frigjøre store arealer til rekreasjon langs sjøen der stasjonen ligger i dag.

Tverrfaglig samarbeid