Bjørnafjorden flytebru

Ulike brukonsepter er vurdert, men etter vesentlige kostnadsreduserende tiltak foreslått av Norconsult, er det flytebru-konseptet som kommer best ut økonomisk. Norconsult har vært involvert i to faser med konseptutredning av flytebru i dette grensesprengende prosjektet.

Prosjektnavn

Ferjefri E39: Bjørnafjorden flytebru

Kunde

Statens vegvesen, region vest

Sted

Norge

Periode

2016

Nøkkeltall

Totallengde: 5440 m Hovedspenn flytebru: 5130 m Generell pongtongavstand: 120 m Hovedspenn skråstagsbru: 450 m Seilingshøyde: 50 m Anslått entreprisekost.: 17 mrd. kr

Oppdraget

I forbindelse med utbyggingen av ferjefri E39 planlegges det å bygge bru over Bjørnafjorden for å erstatte dagens ferjeforbindelse. En slik bru vil bli over 5 km lang, og med ekstreme fjorddybder er fundamentering underveis uaktuelt.

Løsningen

En flytebru over Bjørnafjorden vil ha en skråstagsbru i den ene enden, for å kunne etablere et fritt seilløp inn i fjorden. Skråstagbruen er i seg selv sammenlignbar med verdens lengste skråstagbruer, med en tårnhøyde på 215 m og en fri kragarm under bygging på 400 m. Flytebruen vil bli i særklasse verdens lengste av sitt slag med en totallengde på 5440 m, ca. 4 ganger så lang som dagens lengste endeforankrede flytebru. Utredningen av kryssing av Bjørnafjorden har foregått gjennom tre faser. Norconsult har vært involvert i alle disse fasene, og i fase 2 og 3 av prosjektet har de jobbet med utvikling av flytebrukonseptet. I fase 2 ble konseptet endeforankret flytebru utviklet, og Norconsult optimaliserte konseptet til en kostnadsreduksjon tilsvarende 30%. I fase 3 ble ulike varianter av endeforankret og sideforankret flytebru vurdert med formål om å anbefale et spesifikt konsept Blant hovedutfordringene i prosjektet kan nevnes dynamiske effekter fra miljølaster som vind og bølger, skipsstøt mot konstruksjonen og kompliserte installasjonsfaser. Optimalisering av utforming og byggemetodikk med tanke på både kostnader og av miljømessige hensyn, har vært avgjørende. I dette prosjektet har man derfor også vurdert mulighetene for robotisert produksjon av brubjelken, som utføres som en lukket stålkasse.

  • Magnar Myhre

    Prosjektdirektør

  • Jon Solemsli

    Fagekspert

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid