Nye Fjellhamar barneskole

I januar åpnet Norges største barneskole med plass til 1176 elever. Kunden er godt fornøyd med resultatet, og samspillsprosessen med byggherren, rådgiverne og entreprenørene i utbyggingsalliansen har vært både spennende og lærerik.

Prosjektnavn

Nye Fjellhamar barneskole

Kunde

Lørenskog Kommune

Sted

Norge

Periode

2019 til 2023

Nøkkeltall

Bruttoareal: 33.000 m2 Utomhusområde: ca 23.000m2 Målsum: NOK 1,2 MRD ekskl. mva. Norconsult prosjektering for samlet anlegg: ca. 50.000 timer

Oppdraget

Med fersk erfaring fra to allianse- og samspillprosjekter med Undervisningsbygg og flere av aktørene vant vi oppdraget som inkluderer forprosjekt, utførelse, og 3 års optimaliseringsperiode for Nye Fjellhammer barneskole. Vi scoret best på oppgaveforståelse og kvalitet, som ble vektet med 60%.

Prosjektalliansen omfatter Holthe Consulting som Byggherrerepresentant, Gasa arkitekter,  Østengen og Bergo på landskap og Norconsult på alle øvrige rådgiverfag. Entreprenørene, Betonmast Romerike, Bjerke Ventilasjon, Lys og Varme og Askim og Mysen på VVS, kom inn tidlig i forprosjektfasen som ble avsluttet med felles risikovurdering og en omforent ramme for Målpris med bonus malus i juni 2020.

Prosjektalliansens styringsgruppe har bestått av representanter for alle overnevnte aktører og har besluttet alle innkjøp, justeringer av hovedfremdriftsplan, viktige løsningsendringer, håndtering av Covid- 19 begrensninger og oppfølging av prosjektmål på kvalitet, energi og miljø. 

Løsningen

Nye Fjellhamar Skole, hvor skolen utgjør ca. 17.400 m2 og Idrettsbygget ca. 15.600 m2, ligger i et villastrøk inntil jernbanen med en kommunal turvei som slynger seg gjennom området. Anlegget gir tilbud til innbyggerne både i form av skolepark, en idrettshall med internasjonale håndballmål, svømmehall og parkeringskjeller. Skolens utforming gir elevene tilhørighet til sine innebaser og utebaser.

Kvikkleireforhold og eksisterende høyspenttrase, fjernvarmeføringer skapte krevende prosesser for prosjektering av fundamentering, energibrønner og den kommunale flomveien gjennom skolens uteområde. Fundamenteringen ble vesentlig dyrere enn antatt og antallet energibrønner ble redusert som følge av brønnkollaps.

Kommunen fikk gode kost/nytte anbefalinger på miljø- og energiløsninger i forprosjektet. Vi anbefalte energibrønner som primærenergikilde, frarådet ønske om massivtrekonstruksjon og solceller, samt anbefalte å redusere mål for reduksjon av klimagassfotavtrykket fra 40% til 35%.

Med høye energieffektivitetskrav, mange brukssoner, primæroppvarming gjennom gulvvarme, en arbeidskrevende treullsement himlingsplate og leveranseutfordringer på både materialer og arbeidere grunnet covid og krig, har både rådgivere og utførende fått bryne seg med hensyn til funksjonsstyring, montering og fremdrift.

Verktøy som teams, digital lappeplan og BIM 360 ble viktige for prosessen i pandemiperioden med hjemmekontor. BIM-modellen i forprosjektet var grunnlaget for innkjøp av de fleste mengder. Plasstøpt betong, rør og ventilasjon ble bygget rett fra modell, mens Elektro har benyttet pdf-tegninger til bygging.

Norconsult sin innovasjonsavdeling ledet en «Lessons Learned» prosess med Prosjektalliansen og kommunens driftsressurser midtveis i detaljprosjektet/utførelsesfasen. Dette bidro til en god felles forståelse av viktige læringspunkter og særlig utfordringer i grensesnittet mellom forprosjekt og detalj/utførelsesfasen.

Resultatet

Nye Fjellhamar Skole har blitt et robust, veltilpasset anlegg som vil fungere godt som læringsarena, i sambruk med kulturskolen, og for kommunens innbyggere. Vaktmesteren ble ansatt i 2022 og har deltatt aktivt i systematisk ferdigstillelse og sluttkontroller. Norconsults ansvar som rådgivere vil fortsette i tre år i en kontraktsfestet optimaliseringsperiode med eget budsjett for å sikre nødvendige justeringer og forbedringer for driften.

For Norconsult er dette en viktig og god referanse på en samspill- og alliansekontrakt, og med relevant læring for våre medarbeidere gjennom å følge både prosjektering og utførelse på nært hold og gjennom tett kontakt og dialog med byggherre, arkitekter og entreprenører.  Tilstedeværelsen på byggeplass, og det å ta ansvar for hele prosessen, ikke bare den prosjekterte løsningen, har vært en viktig suksessfaktor for vårt bidrag i prosjektet.

  • Anna Bolneset

    Senior Prosjektleder

  • Odd-Inge Hanssen

    Seksjonsleder Prosjektadministrasjon

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid