E134 Damåsen-Trollerudmoen

Med nye E134 Damåsen-Saggrenda gjennom Kongsberg blir trafikksikkerheten bedre og miljøbelastning på dagens vegnett mindre. Norconsult har all byggeplanprosjektering og har laget konkurransegrunnlag for nesten alle fag for strekningen Damåsen-Trollerudmoen.

Prosjektnavn

E134 Damåsen-Trollerudmoen

Kunde

Statens vegvesen

Sted

Norge

Periode

2013 til 2019

Nøkkeltall

8,5 km ny fire-felts veg To nye tunneler: Kongsbergtunnelen 2,0 km og Svartåstunnelen 1,5 km 4-felts gate i Gomsrudveien 5,5 km sideveger/ramper 3 km gang- og sykkelveg

Oppdraget

Nye E134 gir Kongsberg byen tilbake. Byen får et overordnet vegnett for gjennomgangstrafikk og til/fra trafikk. Oppdraget og prosjekteringsarbeidet startet i 2013 og byggingen begynte sommer 2015. Vegen åpner for trafikk i 2019.

Løsningen

Norconsult har komplett byggeplanprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for alle fag, unntatt elektro/ styring, regulering, overvåking (SRO) på Damåsen-Trollerudmoen. Prosjektering er i hovedsak utført i Building Information Modelling (BIM).

Nye E134 vil starte ved Damåsen, gå til Diseplass like sør for dagens E134 og så kobles til eksisterende E134 og Majorplassen. Herfra går nye E134 gjennom den nye Kongsbergtunnelen under Gamlegrendåsen og kommer ut ved Tislegård. Her knyttes nye E134 sammen med Gomsrudvegen og krysser Lågen over til Sellikdalen. En rundkjøring knytter sammen Kongsberg Teknologipark og dagens E134/Sandsværveien. Fra Sellikdalen går nye E134 inn i den nye Svartåstunnelen og svinger sørover mot Trollerudmoen og videre ut på E134 og til Saggrenda.

I tillegg til åtte portalkonstruksjonene i forbindelse med tunnelene bygges det seks bruer på strekningen. Den største er Kongsberg bru over Lågen med en lengde på ca. 170 m. På Majorplassen bygges det en overgangsbru i tre med et hovedspenn på ca. 45 m. En ny jernbanebru ved Grinden er planlagt over Sørlandsbanen. Den får gang- og sykkelfelt slik at dagens planovergang kan rives.

Foruten prosjekteringen av selve vegsystemet er det utført et omfattende arbeid knyttet miljø. Det omfatter blant annet beregning av støy med tilhørende prosjektering av støyskjermingstiltak. En sentral del av prosjektet er dessuten omlegging av kommunal infrastruktur. http://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen

  • Marie Broo

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid