liten halvøy med bro, utenfor en by

Bærum ressurbank

Omfattende anleggsvirksomhet vil skape enorme overskuddsmasser i Bærum og omegn de neste årene. I prosjektet Bærum ressursbank bidrar Norconsult til at massene blir håndtert og utnyttet på en bærekraftig måte.

Prosjektnavn

Bærum ressurbank

Kunde

Bærum Kommune

Periode

2017

Nøkkeltall

2017-pågående

Oppdraget

Utbygningen av Ringeriksbanen, E16 og E18, Fornebubanen, ny vannforsyning til Oslo og nytt vannverk i Asker og Bærum gir enormt overskudd av masser – omtrent 21 millioner kubikkmeter - mesteparten steinmasser. Målet er økt gjenbruk og bedre ressursutnyttelse av overskuddsmassene. Norconsult har vært innleid for prosjekt- og prosessledelse til prosjekteier Bærum kommune.

 

Løsningen

Kjernen i prosjektet er å etablere en samarbeidsarena for å løse håndtering av overskuddsmasser på best mulig måte sammen med en rekke aktører og interessenter. På samarbeidsarenaen utveksles erfaringer, og utfordringer løses i fellesskap. Massehåndteringen fordrer god oppfølging av miljøeffekter, noe som krever bedre og raskere målesystemer enn hva som finnes i dag.

Norconsult har også vært innleid for prosjekt- og prosessledelse i et eget spinn off-prosjekt hvor et sanntidsmålingssystem for å måle miljøeffekt av massehåndteringen skal utvikles. Prosjektet gjennomføres som en innovativ anskaffelse.

 

Resultatet

Ved å lage en felles masseoversikt fra alle utbyggingsprosjektene har det vært mulig å se synergier mellom prosjektene, finne arealer for masseforvaltning, vurdere behandlingsmetoder for å oppnå optimal massebalanse og utarbeide klima- og økonomimodeller for optimalisert massetransport.

Det har også vært sentralt å redusere avstanden mellom forvaltning, byggherrer og entreprenører, og det krever dialog på alle nivå i forvaltningen. Prosjektet har bidratt til etablering av to løsningsgrupper, på departement- og direktoratsnivå og på fylkeskommunalt nivå. Målet er å tilrettelegge for mer bærekraftig massehåndtering regionalt og nasjonalt.

Prosjektet har bidratt til at lovverk for massehåndtering er i ferd med å endres.

Tverrfaglig samarbeid