Konseptstudie for etablering av massemottak i Oslo

Norconsult har på oppdrag fra Oslo kommune utredet mulighetene for å etablere gjenvinningsanlegg for masser i Oslo

Prosjektnavn

Konseptstudie for etablering av massemottak i Oslo

Kunde

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Sted

Norge

Periode

2021

Oppdraget

Norconsult har på vegne av Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, gjennomført en konseptstudie for etablering av mottaks- og gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser i Oslo. Behov for avbøtende tiltak og tillatelser, betraktninger rundt muligheten for å drive slike anlegg utslippsfritt, og vurderinger av mulige eier- og driftsmodeller for anleggene er andre ting som også er belyst i prosjektet.

Basert på innspill til egnethetskriterier fra Norconsult skal Oslo kommune, på et senere tidspunkt gjennomføre en analyse for å finne egnede arealer/lokaliteter for anleggene. Oslo kommune skal selv gjennomføre et mengdeanslag for å estimere volumer av de masser som antas generes i Oslo og som vil være aktuelle å ta i mot på anleggene.

Løsningen

Oppdraget ble innledet med en behovsavklaringsfase. I denne fasen ble en rekke byggherrer, entreprenører, transportører og gjenvinningsselskap intervjuet for å kartlegge potensielle brukeres behov knyttet til slike anlegg. Basert på denne kartleggingen og egne erfaringer, ble det gjennomført en konseptutredning for massemottakene.

Det har vært stort fokus på konflikten mellom hensynet til byutvikling og påvirkning på innbyggere og behovet for å etablere og drive massehåndteringsanlegg i prosjektet.

Resultatet

Det ble utviklet seks forskjellige konsepter for mottaksanleggene. Konseptene omfattet alt fra store multifunksjonsanlegg i utkanten av byen, til midlertidige anlegg i transformasjonsområder i byen og mindre omlastningsstasjoner for noen få massetyper i bykjernen. Norconsult synliggjorde også en rekke barrierer og drivere for etableringen av anleggene.

Tverrfaglig samarbeid