Bærekraft og samfunnsengasjement

Bærekraft

Bærekraft og samfunnsengasjement

Som Norges største og et av Nordens ledende selskaper for rådgivende ingeniører, arkitekter og samfunnsplanleggere, er Norconsult en pådriver for det grønne skiftet. Vi skal bidra til positive forbedringer og bremse den negative utviklingen knyttet til reduksjon av biologisk mangfold og global oppvarming. Vi skal i nært samarbeid med våre kunder realisere bærekraftige løsninger som gir verdi for kunden og samfunnet og som kan stå seg i fremtiden. Vi leverer kvalitet i alt vi gjør, på en bærekraftig måte. Bærekraft krever tverrfaglig tilnærming, og vår styrke ligger i et kontinuerlig fokus på utvikling og et miljø for kunnskapsdeling og videreutvikling av kompetanse på tvers av fagfelt.

Bærekraft i alt vi gjør 

Vi arbeider aktivt med tiltak for å sikre at egen drift utøves i henhold til internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, klima, natur og antikorrupsjon. Vi arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljø og forebygging av risiko for helseskader, med at faktiske skader blir oppdaget og ivaretatt, og at årsakene blir funnet og fjernet. Gjennom dette bidrar vi til kontinuerlig forbedring. Vårt etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. Bærekraft er en del av alt vi gjør, både i oppdrag og i egen drift.  

I perioden 2022 til 2024 fokuserer vi på følgende:  

 • Øke andel grønn omsetning: Vi bruker vår kompetanse og tenker bærekraft i alle ledd og fag. Vi skal gi våre kunder et godt beslutningsgrunnlag som bidrar til at flere velger mer bærekraftige løsninger som eksempelvis reduserer materialbruk og klimautslipp, gir mindre arealbeslag og ødeleggelse av natur, gir effektiv ressursforvaltning eller tar i bruk solceller eller varmepumper. Sammen med kunden identifiserer vi mulighetene i en tidlig fase.  
 • Klimanøytralitet innen 2030: Konsernets egen drift skal være klimanøytral innen 2030. Målet bidrar både til iverksetting av konkrete tiltak innen egen drift, samtidig som det bygger kunnskap som kan brukes i våre oppdrag. 

 • Medarbeidertilfredshet på minst 80 prosent: Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere. Det er gjennom deres engasjement og kompetanse at vi hver dag har mulighet til å ta gjennomtenkte valg som bidrar til utviklingen av et godt og bærekraftig samfunn for alle. 

Pådriver for bærekraftig utvikling gjennom samarbeid og digitalisering 

For å finne de beste løsningene må vi være en pådriver for samarbeid i bransjen. Vi har en åpen dialog om hvordan vi kan finne gode løsninger som er rustet for morgendagens utfordringer. Kompetanse innen innovasjon og digitalisering er sentralt for at vi skal kunne lykkes med dette.  

Trønder og Meråkerbanen
Trønder- og Meråkerbanen. Foto: Matthias Herzog

Medlemskap og forpliktelser 

 

 • Miljøfyrtårn: I dag er totalt 45 kontorer sertifisert i ordningen som er en viktig del av vårt arbeid med lokale bærekraftstiltak og innhenting av data til klimaregnskapet.  
 • Skift – Næringslivets klimaledere: Medlem siden 2020. Vi deltar blant annet i en gruppe med rådgivere som samarbeider om en felles forståelse for rapportering av utslipp fra egen virksomhet.  
 • UN Global Compact: Medlem siden 2021. Forplikter oss til å implementere FNs bærekraftsmål i daglig drift. Vi følger de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv og prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. 
 • SAMMEN 2030: Prosjekt som skal posisjonere byggenæringen som fremtidsrettet, bærekraftig og verdiskapende. Samler ledere fra hele verdikjeden og bidrar til å bygge omdømme slik at rammevilkår og rekruttering ivaretas. 
 • Grønn byggallianse: Medlemsorganisasjon for virksomheter fra bygg-, anlegg- og eiendomssektoren som jobber for at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget i sektoren. 
 • Grønnvaskingsplakaten: Norconsult signerte i 2020 Grønnvaskingsplakaten, utarbeidet av Skift, i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero, WWF og Framtiden i våre hender.  

 

Samfunnsengasjement ligger i kulturen 

Samfunnsengasjement er en sentral del av kulturen vår. Vi er opptatt av å ta sosiale og miljømessige hensyn for å gi økt kundeverdi og bidra til samfunnet. Strategien vår for sosiale tiltak består av de fire stolpene kompetanse, barn og ungdom, lokal støttespiller samt likestilling og mangfold.     

Norconsult i Norge har de siste årene samarbeidet med blant annet Team Norconsult, MOT Norge, Kreftkompasset og Ingeniører uten grenser. I tillegg til disse har vi et samarbeid med Norges Realfaggymnas. Sammen har vi hatt flere prosjektoppgaver for elevene hvor flere av våre medarbeidere har fungert som oppdragsgiver og mentor. 

Bærekraftsuken

Kunnskap vokser når den deles. Det er prinsippet bak Bærekraftsuken som Norconsult arrangerer årlig. Se alle webinarene fra Bærekraftsukene og lær mer om hvordan vi jobber med bærekraft i praksis i våre oppdrag her

 • Janicke Garmann

  Konserndirektør Bærekraft og stab

 • Bente Gjerstad

  Bærekraftsdirektør NOAS og divisjonsdirektør Geo, miljø og sikkerhet

 • Elisabeth Hofgaard Lycke

  Leder, Bærekraftsrapportering og forbedring

 • Kontakt oss