Elv foran bygninger og bro

Norconsult i Drammen

Buskerudbyen er i ferd med å utvikle seg til en av de mest spennende bo- og arbeidsmarkedsregionene i Norge. Samtidig er Buskerudbyen i skarp konkurranse fra andre byområder regionalt, nasjonalt og i noen tilfeller globalt. Buskerudbyen står overfor en rekke valg for hvordan regionen skal utvikle seg, og både private og offentlige aktører må treffe riktige valg for å realisere Buskerudbyens potensiale.

Norconsult bistår mange av disse aktørene med å finne frem til gode, fremtidsrettete løsninger. Vi satser på Drammen, og utvider nå kontoret vårt i byen. Her ønsker vi å bidra med å realisere regionens muligheter.

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi dekker de fleste konsulenttjenester, fra strategiske tidligfasevurderinger, via utredninger til prosjektering og frem til snorklipping. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på nær 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. I Drammen og omegn har Norconsult en lokal tilhørighet gjennom våre kontorer i Drammen, Hønefoss og Kongsberg i tillegg til vårt hovedkontor i Sandvika.

Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.

Vi er et selskap med ledende kompetanse på flere områder, som arkitektur, bygg og eiendom, digitalisering, fornybar energi, geo og miljø, industri, samferdsel, samfunn og byutvikling, sikkerhet og vann.

Her viser vi frem et lite knippe av oppdrag vi har gjennomført i Buskerudbyen, og vi deler også noen fra andre steder som vi mener har stor overføringsverdi til denne regionen.

Om du har spørsmål eller andre henvendelser, ikke nøl med å ta kontakt.

For mer info om Norconsult i Drammen:  Vårt kontor i Drammen

Våre prosjekter

Utvikle modell for transportanalyser - Aimsunmodell for Drammen

 • Samferdsel
 • Trafikkteknikk og trafikkanalyser

Norconsult har på oppdrag for Viken fylkeskommune etablert en ny og oppdatert trafikkmodell for Drammen. Med denne Aimsun-modellen kan man gjennomføre analyser av trafikksituasjonen i og rundt Drammen - både for kryss og for et samlet nettverk for byen. Modellen omfatter en betydelig del av Drammensregionen og inkluderer Lier og Mjøndalen.

ASKO Oslofjord

 • Industri
 • Arkitektur
 • Lysdesign

ASKO Oslofjord sitt nye helautomatiske plukklager har et prisvinnende lysanlegg og har BREEAM NORs høyeste sertifisering – Outstanding.

Bildeling i Drammen

 • Mobilitet- og transportplanlegging
 • Samfunn og byutvikling

Kan Drammen lykkes med bildeling? Drammen kommune er utvalgt som pilotby i det EU-finansierte prosjektet NetZeroCities og har mottatt midler for å undersøke potensial, barrierer og utfordringer i å etablere økonomisk levedyktige bildelingsordninger i mindre store kommuner. Norconsult har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som brukes som grunnlag i planleggingen av et pilotprosjekt som gjennomføres fra 2024-2025. Resultater deles også med NetZeroCities-nettverket for å bidra til kunnskapsoverføring i andre europeiske byer.

Fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate

 • Veg og gate
 • Trafikksikkerhet
 • Geo og miljø

Prosjektet omfattet utarbeidelse av konkurransegrunnlag, arbeidsgrunnlag, samt oppfølging i byggeperioden, for ombyggingen av Fv. 282 på strekningen Konnerudgata - Telthusgata på Strømsø i Drammen. Eksisterende gate ble utvidet til gjennomgående 4-felts allégate, der gateprofilet ble designet med midtrabatt, siderabatter og tosidige anlegg for gående og syklende, med stort fokus på gjennomgående høy estetisk kvalitet. Det ble blant annet utviklet nye løsninger for overvannshåndtering med spesialtilpassede kjeftsluk og utstrakt bruk av regnbed, der prosjektet bla. inngår i et forskningsprosjekt for salttolerante planter. Oppdraget ble honorert med DOGA merket i 2020 for fremragende design og arkitektur (utgitt av Stiftelsen design og arkitektur Norge). Oppdragsleder Vegard Lyngvi Sand. Line Beate Løvlien og Jan Roger Selnes sentrale Fagansvarlige innen hhv. Landskap og VA

InterCity Drammen – Kobbervikdalen (UDK)

 • Arkitektur
 • Brannsikkerhet
 • Geoteknikk
 • Hydrogeologi og grunnvann
 • Jernbane og Sporvei
 • Bygg og eiendom
 • Mobilitet- og transportplanlegging
 • RAMS
 • HMS/SHA
 • Veg og gate
 • Vann

Bane NORs utbyggingsprosjekt av nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen er et av landets største jernbaneprosjekt. Som Norconsult sitt største oppdrag har Utbygging Drammen – Kobbervikdalen (UDK) også vært en pioner innenfor heldigitale prosjekter.

Utvikling av sykehusområdet på Bragernes i Drammen

 • Samferdsel
 • Parker, gater og byrom

Norconsults forslag for etterbruk av sykehustomten på Bragernes fokuserer på å transformere området til en bydel hvor helse og bærekraft, stimulerer til aktivitet, sosial interaksjon og rekreasjon.

Nytt sykehus i Drammen

 • Brannsikkerhet
 • Bygg og eiendom
 • Bygningsfysikk
 • Geoteknikk
 • Helsebygg og sykehus
 • Veg og gate

Norconsult har siden 2018 vært brannrådgiver i forbindelse med prosjektering av nytt sykehus på Brakerøya i Drammen, for fasene optimalisert skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt (detaljprosjekt er pågående i 2020).

trebygg

Landfall - Åssiden Vannforsyning og kraftproduksjon

 • Anleggsteknikk
 • BIM
 • Brannsikkerhet
 • Industri
 • Hydrogeologi og grunnvann
 • Dammer og vassdragskonstruksjoner
 • HMS/SHA
 • Vannkraft
 • Vann

Vannet fra Landfall vannbehandlingsanlegg har så langt gått i frispeilstunnel til Øvre Åssiden høydebasseng, ca 160 m lavere, og videre til Nedre Åssiden ventilkammer, ytterligere 100 høydemeter nedenfor, hvor energien i dag drepes av trykkreduksjonsventiler. Frispeilstunnelen og høydebassenget representerer en sårbarhet ved at de ikke kan inspiseres/vedlikeholdes uten å stanse vannforsyningen. Norconsult er engasjert av Glitrevannverket til å etablere en parallell vannvei mellom Landfall VBA og Øvre Åssiden ventilkammer, trykksatt slik at energi kan produseres. Samtidig ønskes eksisterende strupeventil ved Nedre Åssiden ventilkammer erstattet med en turbin under normal drift. Som del av dette prosjektet blir i tillegg til den parallelle vannveien, energiproduksjon nå realisert i form av to små vannkraftverk; ett ved Øvre Åssiden og ett ved Nedre Åssiden ventilkammer. Prosjektet avsluttes vinteren 2022.

Elektrifisering av busser i Buskerudbyen

 • Industri
 • Mobilitet- og transportplanlegging

Norconsult har siden 2016 , som en del av «det grønne skiftet», bistått Brakar i alle faser fra planlegging til forberedelser til gjennomføring av et prøveprosjekt med seks helelektriske busser og etablering av to ladestasjoner.

sykkel og gangvei ved siden av bilvei og hus

Forprosjekt sykkel Svelvik-Drammen

 • By- og stedsutvikling

Norconsult har på oppdrag fra Drammen og Svelvik kommune, gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av tilbudet for gående og syklende langs f. 319 mellom Svelvik og Drammen.

 • Marianne Hegle

  Kontoransvarlig og kontaktperson Bygg og Eiendom

 • Tine Villadsen Gundersen

  Kontaktperson Byutvikling, Mobilitet, Plan og Arkitektur

 • Kristian Strand

  Kontaktperson Samferdsel

 • Sindre Worren

  Kontaktperson Infrastruktur (VA og Vei)

 • Kontakt oss