Åstfjordbrua

Norconsult har optimalisert løsning og utarbeidet byggeplan og konkurransegrunnlag, samt bidratt til teknisk oppfølging for bygging av ny bru over Åstfjorden i Trøndelag.

Prosjektnavn

Åstfjordbrua – fv. 714 Laksevegen

Kunde

Statens vegvesen, region midt

Sted

Norge

Periode

2016 til 2020

Nøkkeltall

Brulengde 735 meter i 8 spenn, med lengste spenn på 100 meter. Seilingsløp 50 x 25 meter.

Oppdraget

Åstfjordbrua inngår som en viktig del av fv. 714 Laksevegen, som er en hovedåre for transport av laks fra Hitra og Frøya. Brua bygges som 2-felts bru uten egen gang- og sykkelbane.

Løsningen

Komplisert veggeometri utfordret både prosjekteringen og byggingen. Brukonseptet ble optimalisert med ulike fundamenteringsprinsipper, samt utforming av stålkasse. Prefabrikkerte løsninger ble valgt i form av senkekasser, samt lange stålkassespenn montert fra lekter og løftefartøy, samt mobilkran. Fundamentert på senkekasser, samt frittstående pelegrupper i sjø. Stålkasse med samvirke til betong bruplate. Komplisert veglinjeføring med varierende kurvatur og brubredde. Det føres høyspentkabel gjennom brua.

Resultatet

Brua ferdigstilles i løpet av 2020.

  • Magnar Myhre

    Prosjektdirektør

  • Bård Fredrik Linge

    Gruppeleder Bruer

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid