CCS Brevik Norcem

Norconsult bidrar med prosjekteringstjenester til etableringen av anlegget, som blir Norges første fullskala fangstanlegg for CO2.

Prosjektnavn

Brevik CCS

Kunde

Norcem Brevik AS

Sted

Norge

Periode

2019 til 2024

Oppdraget

Sementindustrien står for store CO2-utslipp – fem til åtte prosent av de totale CO2-utslippene i verden. I Norge er andelen to prosent, og for Norcem Brevik cirka 800 000 tonn CO2 årlig. Norcem har en nullvisjon når det gjelder utslipp fra betongprodukter, og da er det nødvendig å fange CO2 fra sementproduksjonen.

Realiseringen av prosjektet krever at fabrikken bygges om. Fangstanlegget plasseres ved siden av en eksisterende sementovn, gamle ovnslinjer rives for å få plass til prosessområdet, og det skal etableres varmevekslere for å utvinne energi fra Norcems prosessrøykgass for å drive anlegget.
Ny og høyere pipe skal på plass, og rørkanaler ombygges for tilknytning til fangstanlegg og varmevekslere.

Løsningen

Norconsult vil bidra med tverrfaglige rådgivningstjenester, som prosjektering og utarbeidelse av teknisk underlag for forespørsel samt teknisk bistand under tilbudsevaluering og forhandlinger. Videre vil Norconsult gjennomføre detaljprosjektering, teknisk oppfølging og planarbeid knyttet til reguleringsendring for området. Tett samhandling er sentralt i gjennomføringen. 

Som et viktig verktøy for planlegging og prosjektering av konstruksjoner og løsninger, har Norconsult benyttet 3D-scanning. Siden store deler av fabrikken har eksistert lenge og gjennomgått en rekke ombygginger, er det mye som ikke kommer frem av gammel dokumentasjon.

Norconsult har bidratt med fagkompetanse fra tidlig i prosjektet og er opptatt av en vellykket realisering der tungindustri og bærekraft går hånd i hånd. Med bærekraft som et sentralt strategisk tema for Norconsult er dette et prosjekt der bærekraft og miljø er selve drivkraften. 

Resultatet

Norconsult har bidrattpå nterim fase for prosjektet og videre realisering. Norconsult har også bidratt i tidligere faser.

Kontaktpersoner

Jan Kristian Dolven

Prosjektleder

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid