CCS Brevik Norcem

Når det nye CO2-fangstanlegget på Norcem sementfabrikk i Brevik er bygd, vil Norconsult være en viktig bidragsyter. Vi vil bistå med ingeniørtjenester for utformingen av anlegget, som er det første av sitt slag i Norge.

Prosjektnavn

Brevik CCS

Kunde

Norcem Brevik AS

Sted

Norge

Periode

2019 til 2024

Oppdraget

Sementindustrien står for høye CO2-utslipp – fem til åtte prosent av de totale CO2-utslippene i verden. I Norge er andelen to prosent, og for Heidelberg Materials Brevik sementfabrikk, omtrent 800 000 tonn CO2 årlig. Heidelberg har en visjon om nullutslipp med hensyn til utslipp fra betongprodukter, og fangst av CO2 fra produksjonen av sement er et viktig skritt for å nå dette målet.

Realiseringen av prosjektet krever at anlegget blir modifisert. CO2-fangstanlegget vil bli plassert ved siden av den eksisterende sementovnen, de gamle tilstøtende ovnlinjene vil bli revet for å gi plass til prosessområdet. Varmevekslere vil bli installert for å utvinne energi til å drive anlegget. En ny, høyere skorstein vil bli installert, og kanaler vil bli ombygd for tilkobling til fangstanlegget og varmevekslerne. Rørledninger vil bli installert for å koble sammen de ulike delene av CO2-fangstanlegget.

Løsning

Norconsult har bistått med tverrfaglige rådgivningstjenester, som prosjektering og utarbeidelse av tekniske dokumenter for henvendelser og faglig bistand under anbudsevaluering og forhandlinger. I tillegg har Norconsult utført detaljprosjektering, teknisk oppfølging og planarbeid knyttet til en reguleringsendring for området. Tett koordinering og samarbeid er avgjørende for gjennomføringen av prosjektet. Et utvalg av noen av konstruksjonene tegnet av Norconsult:

 • Prosessbygging (ca. 4.000 m2 med fundamenter for lage enheter som: absorber, desorber og kompressorenheter)
 • Underjordiske rør anlegg
 • Stål- og betongfundamenter for gjenvinningsenheter for spillvarme (WHRU)
 • Ny brygge ved anlegget
 • Ny CO2-lossebrygge plassert Breviksterminalen
 • Vedlikeholdssenter (ca. 4500 m2 verksted, kontorer og kantine)
 • Stålbroer for transport av flytende CO2 og damp og kondensat til WHRU's
 • Tankanlegg for lagring av flytende CO2
 • Strømforsyning strukturer
 • Underjordiske CO2-rør fra midlertidig lagring til CO2-lossebrygge
 • Tunge løft fundamenter
 • Diverse modifikasjoner og oppdateringer av eksisterende infrastruktur ved anlegget

I tillegg til prosjektering, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og tekniske oppfølgingsaktiviteter. Et bredt spekter av fagområder har bidratt til ulike oppgaver gjennom hele prosjektet. Et utvalg er gitt nedenfor:


 • Planlegging av riving og preporasjonelle oppgaver
 • Miljø, både knyttet til tillatelser og stedsaktiviteter (on- og offshore)
 • Støy (både internt og eksternt)
 • Geoteknisk HMS/SHW
 • Design av terminal, havn og kai inkludert fortøyningsanalyse
 • Byggeledelse
 • Byggetillatelser og godkjenninger fra myndigheter
 • Anbudsprosess med entreprenører
 • Endring av reguleringsplan for området
 • Spesialister innen diverse emner for avklaringer knyttet til pågående anleggsaktiviteter (f.eks. prosess- og rørspesialister, metallurger, spesialist for betongreparasjon)
 • Konstruksjonsplanlegging og metodeerklæringer
 • Underjordiske rør
 • Arkitektoniske tjenester
 • Brann/sikkerhet HVAC
 • Ansvarlig for prosjektets felles 3D-modell
 • Landskapsarbeid, veier og asfaltering
Siden store deler av anlegget har eksistert lenge (siden 1919) og gjennomgått flere renoveringer over yeats, er det mye som mangler i gammel dokumentasjon. Norconsult har brukt 3D-skanning som et viktig verktøy for planlegging og prosjektering av konstruksjoner og løsninger.
Vi er godt fornøyde med Norconsults leveranser så langt i prosjektet. Det er en stor fordel at selskapet har lokal kompetanse og lokale nøkkelressurser med detaljert kunnskap om anlegget. Samtidig vet vi at Norconsult er mye mer enn lokalkontoret, noe som betyr at det er mange ressurser tilgjengelig dersom det er behov for det.

- Tor Gautestad, Prosjektleder Brevik CCS

Resultat

Norconsult har bidratt med faglig kompetanse fra tidlig i prosjektet og er opptatt av en vellykket realisering der tungindustri og bærekraft går hånd i hånd. Med bærekraft som et sentralt strategisk tema for Norconsult, er dette et prosjekt der bærekraft og miljø er drivkreftene.

 • Jan Kristian Dolven

  Prosjektleder

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid