E39 fjordkryssinger - måledata

Statens Vegvesen jobber med utredning av nye bruer over flere av Norges store fjorder langs dagens E39. For å samle inn datagrunnlaget for planlegging og prosjektering av løsninger ble det satt i gang et måleprogram for miljølaster for de aktuelle fjordtraséene.

Prosjektnavn

E39 fjordkryssinger - måledata

Kunde

Statens Vegvesen

Sted

Norge

Periode

2018 til 2023

Oppdraget

Fugro har oppdrag fra Statens vegvesen for måling av vind, strøm og bølger for fjordkryssingene over Vartdalsfjorden, Sulafjorden og Halsafjorden i Møre og Romsdal. Disse målingene startet i 2016. Norconsult er engasjert av Fugro Oceanor, for å analysere og rapportere bølgemålingene over flere år ved traséene over Halsafjorden, Vartdalsfjorden og Sulafjorden. I tillegg er Norconsult ved Kjeller Vindteknikk miljøet engasjert for måling av vind samt vindanalyser for alle traséene.

Løsningen

Norconsult har, sammen med Meteorologisk Institutt og Havforskningsinstituttet utarbeidet detaljerte bølgemodeller for alle aktuelle fjordene, der bølgebildet har blitt kartlagt fra dønningen i åpent hav og helt inn mot de aktuelle traséene. Ved å verifisere de numeriske modellene med målingene på de samme punktene og kalibrere modellene der det er nødvendig, er det mulig å lage en langtidshistorikk og dermed også ekstrapolere til ekstremverdier som kan brukes for bruprosjektering. I tillegg til numeriske modeller har Norconsult også utarbeidet komplekse analyser av måledataene for å kartlegge bølgesituasjonen. Kjeller Vindteknikk utfører landbaserte vindmålinger og tilhørende analyser av vinddataene for alle strekninger.

Resultatet

Dette prosjektet er en av de største målekampanjer av miljødata i norske fjorder. Bølgepropagasjon og vinddynamikken i fjordene er ofte svært komplekse på grunn av fjordenes utforming og koblingen mellom pågang fra åpent hav og lokale effekter. Det er derfor veldig verdifullt å få muligheten til å studere målte bølgene og vind ved flere punkter og ikke minst verifisere våre numeriske modeller. Målingene har vært vellykkede med god kvalitet på både data og resulterende analyser og rapportering, og vil danne et godt grunnlag for videre faser i E39-prosjektet.

  • Arne Erling Lothe

    Fagekspert

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid