Eidhaugen, Tromsø

Planforslaget legger til rette for et nytt boligfelt i tilknytning til eksisterende vei og naboskap i Kaldfjorden, Tromsø. Planforslaget er utarbeidet av Borealis Arkitekter, nå en del av Norconsult

Prosjektnavn

Eidhaugen, Tromsø - detaljreguleringsplan

Kunde

Blåmann Bygg AS

Sted

Norge

Periode

2014 til 2017

Nøkkeltall

36,2 dekar / BRA 4600 m2

Oppdraget

Planen åpner for utbygging av i alt 19 boenheter, trafikkarealer og grønnstruktur. Området er i dag ubebygd og grenser til et større friluftsområde, og det er en intensjon at områdets grønne karakter skal ivaretas. Det skal etableres felles adkomstvei, ny infrastruktur og lekeplass. Planforslaget legger opp til en lett utbygging med småskala bebyggelse i form av eneboliger og én lavblokk med integrert garasje.

Løsningen

Som del av planarbeidet inngår utredning av konsekvenser for reindrift og kulturminner i området. Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Aina Bjerke Medarbeider: sivilarkitekt MNAL Marjo Kristiina Jussila

  • Aina Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid