3d modell av bygninger og vei

Videreutvikling av Alvim renseanlegg, Sarpsborg

Prosjektnavn

Videreutvikling av Alvim renseanlegg, Sarpsborg

Kunde

Sarpsborg kommune

Periode

2021 til 2026

Nøkkeltall

 • Kapasiteten økes fra dagens belastning på ca 65.000 PE til ca 95.000 PE
 • Antall entrepriser: 18

Oppdrag 

Alvim avløpsrenseanlegg behandler i dag avløpsvannet fra Sarpsborg kommune og Årum i Fredrikstad kommune. Norconsult utredet i 2020 hvordan Sarpsborg kan bygge ut dagens kjemiske renseanlegg med biologisk næringssaltfjerning, og hvordan anlegget kan forberedes for forventede fremtidige rensekrav.

Sarpsborg kommune har tildelt Norconsult oppdraget med å utarbeide reguleringsplan og detaljprosjektere videreutviklingen av avløpsrenseanlegget på Alvim i Sarpsborg. Deler av overføringsanlegget som transporterer avløpsvann inn til Alvim skal også oppgraderes. Norconsult skal også følge opp byggingen og idriftsettelsen av de nye anleggene som skal være satt i drift innen 1. juli 2025. Bærekraft er satt i høysetet i hele prosjektgjennomføringen, med vekt på sirkulærøkonomi, klimagassutslipp, energieffektivitet og ressursgjenvinning. 

Løsning 

Anlegget skal i størst mulig grad gjenbrukes, og bygges ut med et biologisk rensetrinn av typen bioreaktormembranteknologi (MBR). MBR innebærer at mikroorganismer i et aktivslamanlegg bryter ned avløpsvannets avfallsstoffer, før slammet avskilles ved filtrering i membraner. Avløpsvannet i Sarpsborg skal ikke betraktes som et problem, men som en råvare for ressursgjenvinning.  Dette gjennom gjenvinning av fosfor ved struvittproduksjon, produksjon av fjernvarme ved varmeveksling av avløpsvannet, biogassproduksjon fra avløpsslammet, produksjon av elektrisitet fra solceller, biogass og fall i utslippsledningen. Sarpsborg kommune er allerede i dialog med lokalt næringsliv om leveranser av gjenvunnet energi. 

Norconsult vil i samarbeid med kommunen benytte en heldigital, modellbasert gjennomføringsmetodikk med fullintegrert digital prosjektering og samhandling. Denne vil brukes under prosjektering, bygging og ferdigstilling, og kalles fullintegrert bygningsinformasjons-modellering, eller BIM. BIM-tilnærmingen innebærer å skape en digital tvilling av prosjektet, der hele prosjektteamet, altså Sarpsborg kommune, Norconsult, entreprenører og leverandører, har tilgang til en felles plattform som beskriver gjeldende status for hele prosjektet. BIM går lenger enn 3D-modellering, fordi hvert element i BIM-modellen berikes med en rekke informasjonsparametere og egenskaper. Dette inkluderer modenhet i planleggingen (MMI), revisjonshåndtering, mengder, materialer, kostnader, kontrakt og bærekraftparametere. 

Resultat 

For lokalsamfunnet Sarpsborg og innbyggerne vil dette være et foregangsprosjekt på nasjonalt nivå knyttet til både den økonomiske, miljømessige og sosiale delen av bærekraftbegrepet. 

Alvim renseanlegg vil være et anlegg med stor produksjon av energi med potensiale for leveranser av fjernvarme til industri og nærområdet.  Det vil være et kompakt, effektivt, og økonomisk anlegg som gir innbyggerne de påkrevde tekniske tjenester til en lavest mulig kostnad. 

Renseanlegget med tilhørende ledningsnett vil gi reduserte utslipp og dermed bedre vannkvalitet i Sarpsborg sine lokale vannforekomster, inkludert Glomma. Anlegget vil være fremtidsrettet og tilpasset fremtidige rensekrav og bidra positivt i Sarpsborg kommune sitt CO2-regnskap. 

 

 • Jon Øxnevad

  Oppdragsleder

 • Jon Arne Engan

  Disiplinleder VA transport

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid