3d modell av bygninger og vei

Videreutvikling av Alvim renseanlegg, Sarpsborg

Norconsult er engasjert av Sarpsborg kommune for å videreutvikle Alvim avløpsrenseanlegg. Et oppgradert rense- og ledningsanlegg vil bidra til lavere overløpsutslipp, mindre fremmedvann til renseanlegget og redusert utslipp av forurensninger til Glomma og andre vassdrag i Sarpsborg. Norconsult løste oppdraget ved å kombinere sin tverrfaglige styrke og ved hjelp av digitale verktøy.

Prosjektnavn

Videreutvikling av Alvim renseanlegg, Sarpsborg

Kunde

Sarpsborg kommune

Periode

2021 til 2026

Sarpsborg kommune skal oppgradere dagens avløpsrenseanlegg for å imøtekomme behovet til befolkningen og miljømålene for de berørte vannforekomstene i kommunen på en bærekraftig måte. Norconsult har bidratt med kompetanse fra flere fag i oppdraget og har vært med i tidlig fase; fra skisse- og forprosjekt til detaljprosjektering og byggefase.

Det nye avløpsrenseanlegget skal utvikles til Ressursfabrikken. Miljørådgiverne har vært involvert i alle faser og det har vært tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid ved hjelp av ISY prosjekt, BIM og jevnlige arbeidsmøter og ikke minst befaringer. Det har vært viktig for Norconsult at Sarpsborg kommune har vært involvert i jevnlige arbeidsmøter og gjennom digital samhandling og bidratt med verdifull lokalkunnskap og erfaringer fra driften av anlegget.

Av miljøfag har vi bl.a. bidratt med miljøkartlegging, ombrukskartlegging, klimagassvurderinger, kartlegging av naturmangfold og fremmede arter, resipientvurderinger, undersøkelser av forurenset grunn, dialog med og utarbeidelse av søknader til myndigheter, miljøoppfølgingsplan, massehåndteringsplan, matjordplan m.m.

Dette har vært et spennende prosjekt for de involverte. I prosjektet har miljøfagene blitt involvert riktig tid og riktig måte, som har ført til at miljøhensyn og hensynet til naturverdiene i området har vært premissgivende for de andre fagene. Kartleggingene som har vært utført på land og i vann har medført at utviklingen av Sarpsborg kommunes avløpsrenseanlegg utføres basert på oppdatert kunnskap om naturverdiene og miljøtilstanden i vannforekomstene innenfor tiltaksområdet.

Kontaktpersoner

Jon Øxnevad

Oppdragsleder

Jon Arne Engan

Disiplinleder VA transport

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid