HIAS VBA – Arstad PST,

HIAS IKS bygger nytt renseanlegg for vann lokalisert ved Sandvikavegen i Stange kommune. Renseanlegget skal tilknyttes dagens hovedledningsnett. I den forbindelse skal det bygges en pumpeledning som knytter det nye renseanlegget til eksisterende forsyningssystem som betjener Hamar by med nærområde.

Prosjektnavn

Prosjektnavn: HIAS VBA – Arstad PST, ledningsanlegg, forprosjekt og detaljprosjektering

Kunde

HIAS IKS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Oppdraget

HIAS IKS hadde til hensikt å etablere en ny hovedvannledning mellom framtidig Hias vannbehandlingsanlegg (VBA) og eksisterende Arstad pumpestasjon (PST) for å knytte det nye vannbehandlingsanlegget til eksisterende forsyningsnett i Hamarregionen. Traseen er ca. 1700 m lang og ligger i sin helhet i Stange kommune. Traseen krysser blant annet eksisterende fylkesvei FV191 og eksisterende jernbane (Dovrebanen), samt framtidig trase for IC Dovrebanen. For øvrig går traseen stort sett over dyrket mark.

Norconsult ble engasjert for å utarbeide et forprosjekt og videre detaljprosjektere ledningsanlegget.

Løsningen

Det ble først gjennomført et forprosjekt hvor traseen ble grundig vurdert. Spesielt med tanke på framtidig kryssing av IC Dovrebanen. Flere alternativer for kryssingsmetode og krysningspunkt ble utredet. Videre ble traseene grundig vurdert og undersøkt i forhold til svært utfordrende grunnforhold og grunneiers krav og ønsker i forhold til inngrep og skader på dyrket mark med tilhørende drenerings-system. Valg av rørmateriale ble også grundig behandlet i forhold til korrosjon og grunnforhold. I tillegg ble det utført registrering av miljø og biologisk mangfold, samt avklaringer vedr omfang av arkeologiske undersøkelser.

Detaljprosjekteringen bestod av prosjektering av 1,7 km DN600 støpejernsledning med PE-belegg, strekkfaste skjøter og tilhørende plaststøpte kummer for lufting og tømming. Det ble innledningsvis utført supplerende grunnundersøkelser for å fastlegge metode for gjennomføring av utgraving og masseutskifting.  Det ble prosjektert for en omfattende masseutskifting på to lengre partier av traseen hvor man måtte krysse dype myrpartier. Det ble også prosjektert en ca 40 meter lang jernbanekryssing for eksisterende jernbanespor. Dette ble prosjektert med boring og installasjon av varerør i stål. Prosjekteringen omfattet også blant annet en veikryssing av fylkesvei og kommunal vei, samt anlegg for høyspentkabler for Stange Energi og reetablering og ivaretagelse av jordbruksdrenering.

Resultatet

Anlegget ble gjennomført og bygget etter det prosjekterte grunnlaget på en god måte uten større omfang av uforutsette forhold, endringer eller avvik, og innenfor gitte frister og budsjett.

  • Kjell Lauritz Keseler

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid