Kattås vannbehandlingsanlegg

I dag forsynes deler av Asker og Bærum med vann fra Holsfjorden. For å sikre trygt og rent drikkevann i fremtiden, og redusere farge i vannet skal det etableres et nytt vannbehandlingsanlegg som fjellanlegg på Kattås. Norconsult står for prosjekteringen.

Prosjektnavn

Kattås vannbehandlingsanlegg:

Kunde

Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV)

Sted

Norge

Periode

2020 til 2024

Oppdraget

Vannet pumpes i dag fra Toverud opp i en tunnel frem til Kattås, hvor vannet desinfiseres før det sendes ut på ledningsnettet. Det nye anlegget som plasseres i berget ved siden av eksisterende daganlegg på Kattås, vil benytte råvann fra Holsfjorden og vil få en kapasitet på 80 000 kubikkmeter per dag. Fjellanlegget vil bestå av kjemikaliehall, filterhall, desinfeksjon med klor og UV samt rentvannsbasseng, og det skal etableres en 4,5 kilometers avløpsledning fra Kattås til Billingstad.

 

Løsningen

Norconsult har gjennom skisseprosjekt, forprosjekt og det pågående detaljprosjektet bistått med alle rådgiverfag. I skisseprosjektet inngikk utredning for ulike lokasjoner, i forprosjektet inngikk prosessvurderinger, lokaliseringsbestemmeleser, grunnundersøkelser, bærekraftsvurderinger som livssyklusanalyse, livssykluskostnader og utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredninger.

Basert på bærekraftvurderinger er det lagt opp til en prosess der en stor del vannet fra spyleprosess og filtrering like etter spyling ledes i retur til innløpet.

Anlegget prosjekteres og bygges som et fullintegrert BIM-prosjekt med omfattende grad av samtidig prosjektering i en digital tvilling av det kommende anlegget, og hyppig utveksling av digitalt underlag og gjennomganger av det planlagte anlegget mellom prosjekterende og oppdragsgiver. Driftsorganisasjonen har blant annet hatt gjennomganger av det planlagte anlegget i VR (Virtuell Virkelighet). BIM utgjør grunnlaget for både anbud og utførelsen av kontraktsarbeidene og erstatter tradisjonelle tegninger.

Vannverket skal levere trygt og godt drikkevann på en bærekraftig måte. I oppdraget er det tatt i bruk innovative løsninger i samarbeid med leverandører og høyskoler som kan utvikle vannbransjen videre.

 

  • Christian Serck-Hanssen

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid